Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Nagrody

UCHWAŁA Nr XVI/194/11

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród lub wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe

(Rzeszów, dnia 10 października 2011 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póżn. zm.), w związku z art. 31 i art. 35 ust.5,6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857, z póżn. zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co następuje:

1.1. Ustala się zasady i tryb przyznawania nagród lub wyróżnień dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe oraz działaczy sportowych za pracę na rzecz rozwoju sportu na terenie Miasta Stalowa Wola i nagród dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się zawodnikom reprezentującym Miasto Stalowa Wola oraz trenerom i działaczom sportowym, którzy przyczynili się do wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym zawodników reprezentujących Miasto Stalowa Wola.

2.1. Nagrody oraz wyróżnienia, o których mowa w § 1, przyznawane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Stalowa Wola na dany rok.

  • Nagrody mogą mieć formę pieniężną lub rzeczową.
  • Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej oraz wartość i rodzaj wyróżnienia każdorazowo ustala Prezydent Miasta Stalowej Woli, z tym że wartość nagrody lub wyróżnienia nie może przekroczyć 5.000 zł.
  • Nagrodami rzeczowymi są: strój sportowy oraz sprzęt sportowy związane z uprawianą dyscypliną, drobne upominki rzeczowe.
  • Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, plakietki, medale, książki, dyplomy i listy pochwalne.


3.1. Nagrody lub wyróżnienia przyznaje się na wniosek:

1)   Prezydenta Miasta Stalowej Woli

2)   Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

3)   Klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik,

  • Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.


4.1. Wnioski rozpatrywać i opiniować Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

  • Po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której mowa w ust. 1, decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Stalowej Woli. Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


5.Za wysokie wyniki sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym we wszystkich kategoriach wiekowych indywidualnych lub zespołowych w szczególności:

1)   w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,

2)   w igrzyskach paraolimpijskich,

3)   akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy,

4)   w mistrzostwach Polski,

5)   w ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

6)   w pucharze Polski młodzików,

7)   w pucharze polskich związków sportowych.

6.1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Miasta Stalowej Woli w Kancelarii Prezydenta Miasta w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 5.

  • Wnioski, o których mowa w ust.1, mogą być złożone w innym terminie o ile jest to uzasadnione rangą osiągnięcia sportowego lub brakiem możliwości złożenia wniosku w terminie.


7.1. Nagrody lub wyróżnienia wręcza Prezydent Miasta Stalowej Woli lub upoważniona przez niego osoba.

  • Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości na stronach BIP Miasta Stalowa Wola.


8.Ewidencję przyznanych nagród i wyróżnień prowadzi Kancelaria Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
9.Traci moc uchwala nr XLVII/835/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lipca 2009 r. Nr 56, poz. 1397.
10.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
11.Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.