Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Żłobki i kluby dziecięce

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Informacja na temat wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z terenu Gminy Stalowa Wola.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 • założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
 • założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

Wydział Edukacji i Zdrowia tel. (15) 643 – 34 – 77

Uwagi:

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 1. dla żłobka:
  • decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  • decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych;
 2. dla klubu dziecięcego:
  • decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  • pozytywna opinia Prezydenta Miasta Stalowej Woli, określająca
   w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Miasta Stalowej Woli następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie gminy Stalowa Wola, prowadzi Prezydent Miasta Stalowej Woli i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Stalowa Wola w zakładce „Edukacja i Zdrowie”.

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Miasta Stalowej Woli wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Prezydent Miasta Stalowej Woli odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;
 • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiany w rejestrze

 W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 • wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 • dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 • adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 • liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Opłaty:

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100).

Wpłat można dokonywać:

na rachunek bankowy gminy Stalowa Wola: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

W tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie:

 • wpis do rejestru żłobka;
 • wpis do rejestru klubu dziecięcego.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza;
 4. Uchwała Nr X/121/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  Wymagane wnioski i dokumenty:

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.