Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi w sprawie  Rocznego Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, żadna organizacja pozarządowa nie wniosła uwag do ww. Programu. 

 

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2024

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 571.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Termin konsultacji: od 4 października do 11 października 2023 roku.

Uwagi dot. Programu należy wysłać w terminie do 11 października 2023 r. na adres poczty elektronicznej: afolta@stalowawola.pl

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Aneta Fołta

Wydział Edukacji i Zdrowia

tel. 15 643 34 80

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2023

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do wzięcia udziału
w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Termin konsultacji: od 6 października do 13 października 2022 roku.

Uwagi dot. Programu należy wysłać w terminie do 13 października 2022 r. na adres poczty elektronicznej: afolta@stalowawola.pl

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Aneta Fołta

Wydział Edukacji i Zdrowia

tel. 15 643 34 80


UCHWAŁA NR LXXIV/999/2023
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 18 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwalę nr LXXIII/964/2023 Rady Miejskiej Stalowej Woli z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 571) uchwala się co następuje:

                 § 1.

W Uchwale nr LXXIII/964/2023 Rady Miejskiej Stalowej Woli z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, §12 otrzymuje brzmienie:

1. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa, której skład osobowy powołuje Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
2. Komunikaty zapraszające do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych skierowane do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, w wybranych sferach pożytku publicznego, zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli. W komunikacie będą określone wymogi dla kandydatów na członków komisji konkursowych.
3. Członek komisji Konkursowej przed zapoznaniem się z ofertami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku przesłanek do jego wyłączenia ze składu komisji konkursowej. Brak powyższego oświadczenia lub oświadczenie potwierdzające istnienie wymienionych w nim przesłanek (m.in. powiązanie z którymkolwiek z oferentów) skutkuje całkowitym wyłączeniem członka z prac komisji konkursowej.
4. Komisja prowadzi postępowanie jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji konkursowej, w tym Przewodniczący.
5. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
6. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów uzupełnienia braków formalnych i/lub dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie oceny merytorycznej oferty, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 15 Ustawy.
8. Komisja konkursowa może zaproponować zmniejszenie zakresu realizacji zadania oraz kwoty dotacji w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszyć istoty zadania przedstawionego w ofercie. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
9. Komisja może zaproponować niższą kwotę dofinansowania niż wnioskowana przez oferenta w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane, nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi. Powyższa zmiana wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przed podpisaniem umowy.
10. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który zawiera m.in. imiona i nazwiska członków komisji, liczbę złożonych ofert oraz ofert odrzuconych, wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzględnieniem proponowanych kwot dotacji, ewentualne uwagi członków komisji, podpis Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji biorących udział w postępowaniu.
11. Prezydent Miasta, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej wybiera najkorzystniejszą ofertę/oferty. Od decyzji Prezydenta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
12. Dokumenty z postępowania konkursowego przechowywane są w merytorycznym Wydziale, który przeprowadza konkurs.
13. Wyniki konkursu ofert wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www. Urzędu Miasta oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.

                 § 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

                 §3.

2. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach zmiany Uchwały LXXIII/964/2023 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.   Zmiana dotyczy wyłącznie  § 12 ww. Uchwały. 

Termin konsultacji: od 11 grudnia do 12 grudnia 2023 roku.

Uwagi dot. Programu należy wysłać w terminie do 12 grudnia 2023 r. na adres poczty elektronicznej: afolta@stalowawola.pl

Poniżej przesyłam treść proponowanej zmiany, natomiast w załączniku mają Państwo obecnie obowiązującą Uchwałę.

Rozdział XII.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§12. 

Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa, której skład osobowy powołuje Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
Komunikaty zapraszające do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych skierowane do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, w wybranych sferach pożytku publicznego, zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli. W komunikacie będą określone wymogi dla kandydatów na członków komisji konkursowych.
Członek komisji Konkursowej przed zapoznaniem się z ofertami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku przesłanek do jego wyłączenia ze składu komisji konkursowej. Brak powyższego oświadczenia lub oświadczenie potwierdzające istnienie wymienionych w nim przesłanek (m.in. powiązanie z którymkolwiek z oferentów) skutkuje całkowitym wyłączeniem członka z prac komisji konkursowej.
Komisja prowadzi postępowanie jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji konkursowej, w tym Przewodniczący.
Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
Komisja Konkursowa może żądać od oferentów uzupełnienia braków formalnych i/lub dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie oceny merytorycznej oferty, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 15 Ustawy.
Komisja konkursowa może zaproponować zmniejszenie zakresu realizacji zadania oraz kwoty dotacji w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszyć istoty zadania przedstawionego w ofercie. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
Komisja może zaproponować niższą kwotę dofinansowania niż wnioskowana przez oferenta w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane, nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi. Powyższa zmiana wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przed podpisaniem umowy.
Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który zawiera m.in. imiona i nazwiska członków komisji, liczbę złożonych ofert oraz ofert odrzuconych, wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzględnieniem proponowanych kwot dotacji, ewentualne uwagi członków komisji, podpis Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji biorących udział w postępowaniu.
Prezydent Miasta, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej wybiera najkorzystniejszą ofertę/oferty. Od decyzji Prezydenta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
Dokumenty z postępowania konkursowego przechowywane są w merytorycznym Wydziale, który przeprowadza konkurs.
Wyniki konkursu ofert wraz z informacją o przeznaczeniu i  kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www. Urzędu Miasta  oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Aneta Fołta

Wydział Edukacji i Zdrowia

tel. 15 643 34 80

afolta@stalowawola.pl

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.