Logo Urzędu Miasta Stalowa Wola
Powróć do: Promocja

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 38/2022
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 14 lutego 2022 roku

w sprawie określenia treści: wniosku, dyplomu oraz sprawozdania z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli, a także regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Na podstawie. art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t.j.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wnioskodawcy ubiegający się o Patronat Honorowy nad wydarzeniem lub inicjatywą, które posiadają zasięg, rangę
i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne oraz istotne i pozytywne znaczenie dla promocji Stalowej Woli, zobowiązani są do każdorazowego złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, którego formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz złożenia go do siedziby Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Wolności 7 w Kancelarii Ogólnej lub przesłania drogą pocztową w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie (najpóźniej 6 tygodni przed datą rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia).

2. Wniosek każdorazowo zostanie poddany weryfikacji formalnej i merytorycznej przez pracownika Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli, właściwego względem wybranego charakteru nadrzędnego przedsięwzięcia, a następnie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

3. O decyzji Prezydenta Miasta Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

4. W przypadku przyznania Honorowego Patronatu, Organizator otrzyma dokument potwierdzający w formie dyplomu.

5. Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Stalowej Woli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, szczegółowo określa warunki, zasady oraz wymagania względem wniosku składanego do Urzędu Miasta Stalowej Woli.

6. Po zrealizowanym przedsięwzięciu, w terminie 14 dni od daty zakończenia, Organizator zobowiązany jest do przesłania sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

7. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia należy złożyć do siedziby Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Wolności 7 w Kancelarii Ogólnej lub nadesłać drogą pocztową, z zachowaniem terminu uwzględnionego w ust. 6. W przypadku dostarczenia sprawozdania drogą pocztową znacząca będzie data wpływu do Urzędu Miasta Stalowej Woli.

§ 2

Wzór wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Stalowej Woli wraz z regulaminem, a także wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.