Logo Urzędu Miasta Stalowa Wola
Powróć do: Promocja

Dofinansowania

Zarządzenie Nr 386/2022
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie określenia treści wniosku o przyznanie środków w ramach przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli, do którego załącznik stanowi regulamin dofinansowania przedsięwzięć budujących pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli oraz treści sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wnioskodawcy, ubiegający się o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia mającego szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli zobowiązani są do każdorazowego złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia), wraz z uzupełnionymi, wymaganymi załącznikami (podpisany regulamin dofinansowywania przedsięwzięć budujących pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli – załącznik nr 2 oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3), do Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłania drogą pocztową, w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie (najpóźniej 21 dni przed datą rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia).
  2. Wniosek każdorazowo zostanie poddany weryfikacji formalnej i merytorycznej przez pracownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli, właściwego względem wybranego charakteru nadrzędnego przedsięwzięcia, a następnie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
  3. O decyzji Prezydenta Miasta Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
  4. Warunki i zakres współpracy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaną określone w piśmie bądź umowie.
  5. Regulamin dofinansowania przedsięwzięć budujących pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, szczegółowo określa warunki, zasady oraz wymagania względem wniosku składanego do Urzędu Miasta Stalowej Woli.
  6. Po zrealizowanym przedsięwzięciu, w terminie 7 dni od daty zakończenia, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia prawidłowo wypełnionego sprawozdania, stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia.
  7. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia musi zostać złożone do siedziby Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub nadesłane drogą pocztową, z zachowaniem terminu uwzględnionego w ust. 6. W przypadku dostarczenia sprawozdania drogą pocztową znacząca będzie data wpływu do Urzędu Miasta Stalowej Woli.

§ 2

Wzór wniosku o przyznanie środków w ramach przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli wraz z regulaminem dofinansowywania przedsięwzięć budujących pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 204/2021 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia treści wniosku o przyznanie środków w ramach przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli, do którego załącznik stanowi regulamin dofinansowania przedsięwzięć budujących pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli oraz treści sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia

§ 4

Wykonanie zarządzenie powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

§ 5

Nadzór na wykonaniem Zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Stalowej Woli.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.