Najnowsze informacje

Sportowe oferty można składać do 24 stycznia

04.01.2022

Do 24 stycznia 2022 roku można zgłaszać oferty w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zasady dopuszczają możliwość wyboru kilku ofert złożonych przez różnych oferentów. W takim przypadku planowana kwota dotacji zostanie podzielona.

W tym roku planowana wysokość środków publicznych na realizację dwóch zadań wynosi łącznie 2 034 000 zł. Na zadanie „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów” przeznaczona jest dotacja w wysokości 1 584 000 zł, a na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych” – 450 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go w terminie do 24 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową z dopiskiem nazwy oferenta oraz nazwy zadania na kopercie.

Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), statut organizacji, dokument potwierdzający posiadanie, wynajem lub dzierżawę bazy sportowej oraz pełnomocnictwo lub upoważnienie do działania w imieniu organizacji – w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa zaproponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o określone kryteria w zależności od zakresu i charakteru zadnia objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji. Ostateczną decyzję podejmie natomiast prezydent miasta. Wyniki konkursu poznamy najpóźniej 15 lutego 2022 roku.

Zarządzenie Nr 2/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 03 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Kalendarz wydarzeń

luty 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
  • Muzeum otwarte dla g…
3
4
5
6
7
8
9
  • Muzeum otwarte dla g…
10
11
12
13
14
15
16
  • Muzeum otwarte dla g…
17
18
19
20
21
22
23
  • Muzeum otwarte dla g…
24
25
26
27
28