Najnowsze informacje

Rusza projekt „Stalowa Sowa”

30.08.2019

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”, realizowanym przez Gminę Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

FINANSE

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.09.02.00-18-0084/17-00 zawartą w dniu
27 czerwca 2018 r., wynosi 4 596 361,30 PLN, w tym:

 • 3 906 907,10 PLN – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 459 636,13 PLN – dofinansowanie z Budżetu Państwa,
 • 229 818,07 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola wniesiony w formie finansowej.

OKRES REALIZACJI

01.06.2018 r. – 30.06.2020 r.

CEL PROJEKTU

Podniesienie w okresie od 01.06.2018 r. do 30.06.2020 r. jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 8 PSP i ZSO2, podległych Gminie Stalowa Wola poprzez rozwój kompetencji cyfrowych lub zawodowych minimum 270 nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych minimum 1692 uczniów, a także tworzenie w szkołach przyjaznych warunków dla rozwoju tych kompetencji, kształcenia z wykorzystaniem TIK i pracy metodą eksperymentu

SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM

 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II (dalej PSP2),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte (dalej PSP3),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dalej PSP4),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków (dalej PSP5),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika (dalej PSP7),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego (dalej PSP9),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów (dalej PSP11),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II (dalej PSP12),
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli (dalej ZSO2).

GŁÓWNE OCZEKIWANE REZULTATY – PLANOWANE EFEKTY

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 270 os.
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 1692 os.
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 9 szt.
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 9 szt.

GŁÓWNE ZADANIA

ZADANIE 1 – Rozwój kompetencji cyfrowych i zawodowych nauczycieli

Realizacja 5 typów szkoleń dla nauczycieli pt.:

 • Aktywne kompetencje kluczowe (17 grup x 14h, dla min. 204 os.)
 • Rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o klocki edukacyjne (3 grupy x 30h, dla min. 21 os.)
 • Rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o projektowanie modeli 3D (3 grupy x 30h, dla min. 21 os.)
 • Metoda eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (14 grup x 4h, dla min. 36 os.)
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w nauczaniu – efektywne nauczanie, bezpieczeństwo i zagrożenia (25 grup x 14h, dla min. 300 os.)

ZADANIE 2 – Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach kół zainteresowań i warsztatów kształcących kompetencje kluczowe: matematyczne, naukowo-techniczne, w zakresie języka angielskiego, przedsiębiorczości i umiejętności uczenia się

Realizacja wskazanych poniżej bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, rozwijających kompetencje kluczowe i zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby tych zajęć:

 • PITAGORAS (30h) – koło zainteresowań z matematyki – m.in zadania, zagadki, ciekawostki, gry i szarady matematyczne, jajko Kolumba, przygotowanie do konkursów itp. – dla 880 os. (88 grup x 2 lata),
 • KASPAROW (30h) – szachowe koło zainteresowań – dla 180 os. (18 grup x 2 lata),
 • TRANSFORMERS (30h) – warsztaty konstrukcyjne – m.in. konstruowanie robotów w oparciu o klocki edukacyjne (np. LEGO Mindstorms itp.) z elementami tj. silnik/czujnik odległości/położenia itp. – dla 260 os. (26 grup x 2 lata),
 • LEONARDO (30h) – warsztaty z drukarką 3D – dla 290 os. (29 grup x 2 lata),
 • VOYAGER (30h) – koło zainteresowań z j.ang – m.in. interaktywne zadania, zabawy, gry dydaktyczne, symulacyjne w j. ang., przygotowanie do konkursów, spotkania z native speakerami – dla 500 os. (50 grup x 2 lata),
 • REKINY BIZNESU (30h) – warsztaty z przedsiębiorczości – m.in. savior-vivre, autoprezentacja, negocjacje w biznesie, podstawy biznesu, opracowanie i symulacje pomysłów na biznes, gry dydaktyczne, zagadnienia dot. ekonomii, oszczędzania, inwestowania, zarządzania finansami – dla 200 os. (20 grup x 2 lata),
 • EFEKTYWNI (30h) – warsztaty efektywnego uczenia się – m.in. rozwój zdolności efektywnego uczenia się różnymi sposobami np. zakładki, liczbowe haki, metoda pokoju, mapy myśli, szybkiego czytania, alfabet cyfrowy, słów kluczy/zastępczych – dla 340 os. (34 grupy x 2 lata).

ZADANIE 3 – Tworzenie warunków do pracy metodą eksperymentu oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach kół zainteresowań i warsztatów z wykorzystaniem metody eksperymentu, kształcące kompetencje kluczowe naukowo-techniczne w obszarze nauk przyrodniczych

Realizacja wskazanych poniżej bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych, realizowanych z wykorzystaniem metody eksperymentu i zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby tych zajęć:

 • KOPERNIK (30h) – koło zainteresowań geograficzno-astronomiczne – m.in doświadczenia, eksperymenty geograficzne, marsz na orientację w terenie, praca z mapą i busolą, wyznaczanie azymutu, budowa układu słonecznego, wpływ kosmosu na życie na Ziemi, technologie kosmiczne i ich związek ze środowiskiem – dla 320 os. (32 grupy x 2 lata)
 • EKSPERYMENT DARWIN (30h) – warsztaty rozwijające kompetencje z przyrody/biologii – dla 340 os. (34 grupy x 2 lata)
 • EKSPERYMENT EINSTEIN (30h) – warsztaty z fizyki – dla 230 os. (23 grupy x 2 lata)
 • EKSPERYMENT ATOM (30h) – warsztaty z chemii – dla 260 os. (26 grup x 2 lata)

ZADANIE 4 – Tworzenie warunków do kształcenia z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe cyfrowe

Realizacja wskazanych poniżej bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, rozwijających kompetencje cyfrowe i utworzenie oraz doposażenie 14 przenośnych pracowni komputerowych w szkołach (liczba utworzonych pracowni: PSP2 – 1 szt., PSP3 – 2 szt., PSP4 – 1 szt., PSP5 – 1 szt., PSP7 – 2 szt., PSP9 – 1 szt., PSP11 – 2 szt., PSP12 – 2 szt., ZSO2 – 2 szt.):

 • TIKI-TAK! (30h) – warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe – m.in korzystanie z narzędzi TIK w szkole, domu, procesie uczenia się, możliwości techniczne mobilnej pracowni komputerowej, obsługa sprzętu, rozwiazywanie problemów za pomocą TIK, bezpieczeństwo/zagrożenia w cyberprzestrzeni, cyberprzemoc, świat wirtualny a rzeczywisty, odpowiedzialność za treści umieszczane w sieci – dla 240 os. (24 grupy x 2 lata).

ZAPEWNIAMY:

 • Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Pracę na zajęciach metodami aktywnymi/aktywizującymi (np. metodą eksperymentu, metodą projektu, z wykorzystaniem gry dydaktycznej itp.).
 • Realizację wsparcia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestników.
 • Realizację zajęć dla uczniów w małych grupach – 8-10 os.

REKRUTACJA

Rekrutacja na I edycję zajęć dla uczniów i nauczycieli została zakończona w dniu 12.10.2018 r.

REKRUTACJA NA II-gą edycję zajęć dodatkowych dla uczniów, przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 (szacowany termin rozpoczęcia zajęć – listopad 2019 r.) prowadzona jest w okresie od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r., zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje o rekrutacji można uzyskać u Dyrektorów szkół biorących udział w Projekcie, a także w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta Stalowej Woli. Uczniowie składają wypełnione dokumenty rekrutacyjne u wychowawców klas.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE (pobierz plik)

 Wzory dokumentów rekrutacyjnych dla UCZNIA:

INFORMACJE O PROJEKCIE

URZĄD MIASTA STALOWA WOLA
Wolności 9, pok. nr 34
37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15 643 35 82
asiwek@stalowawola.pl
mtonderys@stalowawola.pl
mmichalkiewicz@stalowawola.pl
ajarosz@stalowawola.pl

Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Małgorzata Kotwica-Tonderys, Monika Michalkiewicz, Alicja Jarosz

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kalendarz wydarzeń

listopad 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
 • Muzeum otwarte dla g…
4
5
6
7
8
9
10
 • Muzeum otwarte dla g…
11
12
13
14
15
16
17
 • Muzeum otwarte dla g…
18
19
20
 • Rozwadowski Targ Sta…
21
22
23
24
 • Muzeum otwarte dla g…
25
26
27
28
29
30