Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zielono-niebieska infrastruktura

MicrosoftTeams-image_(43) 

Gmina Stalowa Wola
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą
„Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury”

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia 
i Klimat, Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: I

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr FEPW.02.02-IW.01-0013/23 zawartą w dniu 22.05.2024r. wynosi 38 269 374,69 PLN, w tym: 

 • 20 129 389,01 PLN – dofinansowanie z Funduszy Europejskich,
 • 23 681 634,13 PLN – wydatki kwalifikowane,
 • 3 552 245,12 PLN – wkład własny kwalifikowany,
 • 14 587 740,56 PLN – wkład własny niekwalifikowany.

OKRES REALIZACJI 2023 r. – 2026 r. 

CELE PROJEKTU

Głównym celem przedsięwzięcia jest przystosowanie się Stalowej Woli do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami na jej terenie z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. 

Projekt realizuje następujące cele szczegółowe zdefiniowane dla Miasta Stalowa Wola:

 1. zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych mające ograniczać powodzie, podtopienia i zalewanie obszarów mieszkalnych miasta,
 2. przetrzymywanie deszczowych zasobów wodnych np. w okresie suszy celem użycia ich przez miejskie jednostki utrzymania miasta m.in. do chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic oraz utrzymania zieleni w mieście,
 3. zwiększenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej miasta poprzez zwiększenie terenów pokrytych przez różnorodną roślinność wysoką i niską jako najkorzystniej oddziałującą na środowisko, klimat lokalny miasta i zdrowie mieszkańców,
 4. uporządkowanie i odnowienie zielonej infrastruktury, rozmieszczonej w centrum miasta, celem eliminacji zjawiska Miejskiej Wyspy Ciepła.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań:

1.   Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe na Osiedlu Piaski 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe na osiedlu Piaski – „Kacze Doły”. Zbiornik zostanie wykonany w miejscu starego wyrobiska po eksploatacji żwiru, częściowo wypełnionego wodą. Przystosowanie istniejącego wyrobiska do pełnienia funkcji gromadzenia wód opadowych polega na wyprofilowaniu skarp oraz umocnieniu brzegów zbiornika celem ochrony przed rozmywaniem podczas napełniania i opróżniania zbiornika. Od strony lasu zostanie wykonana niewielka grobla, która ma na celu zapobieganie przelania się wody do lasu ze zbiornika. 

Zbiornik “Kacze Doły” ma przejąć wody opadowe ponadnormatywne zapobiegając zalewaniu miasta. Woda deszczowa zgromadzona w zbiorniku wykorzystywana będzie na miejscu do podlewania zieleni miejskiej, chłodzenia i zmywania powierzchni utwardzonych w tym ulic, zasilania zbiorników przeciwpożarowych.

2.       Rewitalizacja terenów zieleni na obszarze Stalowej Woli poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego – Ogródka Jordanowskiego położonego na Osiedlu Śródmieście wraz 
z zastosowaniem małej retencji wodnej, wprowadzeniem drenażu i zwiększeniem stopnia wykorzystywania OZE 

Zadanie miało na celu przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego Ogródka Jordanowskiego położonego na Osiedlu Śródmieście, poprzez rewitalizację przestrzeni rekreacji czynnej i biernej. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano remont ogrodzenia, budowę ciągów pieszych, budowę tężni wraz z infrastrukturą techniczną, budowę zielonej pergoli, fontanny waz 
z infrastrukturą techniczną i wykonanie nasypu pod górkę saneczkową, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, leżak ze stojakiem, ławka z zasilaniem solarnym, stojak na rowery, zdrój wodny, hamak, tablica edukacyjna), montaż urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych z podziałem na strefę zabaw dla dzieci, ścieżkę treningową dla młodzieży i dorosłych oraz strefę seniora, utworzenie ogrodu deszczowego, rowu infiltracyjnego oraz niecki infiltracyjnej stanowiące powierzchnie retencyjne oraz chłonne wykonane, jako obniżenie terenu z zastosowaniem drenażu podziemnego, porośnięte roślinnością, przebudowę i budowę instalacji infrastruktury technicznej – instalacji oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej i instalacji wodnej.

3.           Rewitalizacja terenów zieleni na obszarze Stalowej Woli poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego na Osiedlu Poręby (plac zabaw oraz tzw. "Ogród Zucha" i "Ogród Formalny") wraz z zastosowaniem małej retencji wodnej, wprowadzeniem drenażu zwiększeniem stopnia wykorzystywania OZE

Celem zadania jest rewitalizacja terenów zieleni w Mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego na os. Poręby. Zamierzenie swym zakresem obejmować będzie powstanie terenu rekreacyjnego składającego się z trzech głównych obszarów pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Teren będzie podzielony na następujące obszary: plac zabaw, ogród zucha oraz ogród formalny. Przewiduje się rozbiórkę istniejących elementów oświetlenia parkowego, demontaż istniejącego placu zabaw zagospodarowanie terenu: budowa utwardzeń, niwelacja terenu, montaż elementów małej i grodzenia placu zabaw, budowę masztu, montaż instalacji monitoringu, budowę fontanny, montaż oświetlenia, nasadzenia zieleni. W ramach działania projektuje się wybudowanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe zasilanego z dachu budynku kościoła oraz stworzenie ogrodu deszczowego. Wody zmagazynowane w zbiorniku retencyjnym wykorzystywane będą do podlewania terenów zielonych w mieście. 

4.           Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli

Przedmiotem tego zadania jest kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez wyprowadzenie ruchu kołowego poza obszar placu, co zwiększy powierzchnię terenów zielonych, spełniających funkcje ekologiczne, esplanadę, która będzie miejscem odpoczynku dla mieszkańców miasta i regionu, stworzenie strefy twórczej dla artystów oraz strefy piknikowej. 

Ciągłość esplanady oraz pasa zieleni przerywa niewielki skwer. W obszarze skweru zaplanowano niewielkie trybuny miejskie w formie ziemnej stwarzające klimat niewielkiej agory. 

Zachodnia strona całości założenia została zaaranżowana w konwencji swobodnego parku angielskiego z miękko uformowanymi alejami o nawierzchni mineralnej nawiązującymi do koła zębatego z herbu Stalowej Woli. W tej części zlokalizowano również plac zabaw rozmieszczony swobodnie oraz ogród społeczny do realizacji według odrębnego opracowania. 

Wschodnia część obszaru objętego projektem uwzględnia lokalizację strefy piknikowej z land-artowymi pagórkami. Całość łączy bitumiczna ścieżka rowerowa. Aby wprowadzić korzystne warunki zatrzymania wody w projekcie przewidziano realizację szeregu działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, takich jak m.in. budowa fontanny oraz cieków wodnych pełniących rolę nawilżacza powietrza, wykonanie ogrodów deszczowych wzdłuż głównego traktu, niecek retencyjnych, wprowadzenie drenażu poprzez wykonanie nawierzchni przepuszczalnych, zastosowanie materiałów zwiększających pojemności retencyjne. Zaplanowano również wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego.

5.           Wprowadzanie drenażu oraz elementów zazieleniających obszary zabudowane, przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia wykorzystywania OZE w obrębie Osiedla Pławo w Stalowej Woli (skwer pomiędzy al. Jana Pawła II 12 i 14)

Zadanie to obejmuje utworzenie parku kieszonkowego z ogrodami deszczowymi z wprowadzeniem elementów zieleni i małej architektury, które zmienią charakter miejsca. Całość projektu została uzupełniona nasadzeniami krzewów, tak by w całości przestrzeń tworzyła przyjazne miejsce mieszkańców, przechodniów, użytkowników terenu i stała się swoistym ogrodem kieszonkowym, otwartym i dostępnym społecznie dla każdego przedziału wiekowego, bez ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidziane elementy zostały zaprojektowane jako akcenty w odpowiednich strefach pasażu. Nowa przestrzeń miejska dzieli i łączy 3 strefy aktywności:

 • aktywności ruchowej dla młodzieży w odcinku od al. Jana Pawła z elementem OZE, ławką solarną umożliwiającą ładowanie urządzeń mobilnych,
 • relaksacyjna dla osób starszych z ławkami otoczonymi roślinnością i osłoniętymi pół - pergolami porośniętymi pnączami,
 • dziecięca z przestrzenią edukacyjno-rekreacyjną z systemami przechwytywania wody, belkami zabezpieczającymi rabaty, umożliwiającymi poznawania z bliska roślin oraz aktywności i zabawy na wolnym powietrzu.

Projekt przewiduje stworzenie ogrodów deszczowych jako zaprojektowanych betonowych donic bez dna 
z siedziskiem. Dzięki zaprojektowanym ogrodom deszczowym mniej wody będzie spływać do kanalizacji, co przyczyni się do zwiększenia ilości wody w otoczeniu oraz przez efekt opóźnienia w czasie zrzutu wody do kanalizacji, zapobiegnie lokalnym podtopieniom w trakcie nawalnych opadów.

6.           Budowa systemu retencji wód opadowych w rejonie ulicy Niezłomnych

Zadanie polegać będzie na wykonaniu odcinka nowego kolektora deszczowego z rur DN1000 zaprojektowanego jako zbiornik retencyjny na istniejącym systemie miejskiej kanalizacji deszczowej. Trasa kolektora kanalizacji deszczowej będzie przebiegała wzdłuż ul. Niezłomnych, w pasie drogowym drogi powiatowej w ciągu pieszym oraz w zieleńcu. W celu sprawniejszego odwodnienia drogi w pobliżu skrzyżowania zaprojektowano włączenie rurami istniejących wpustów deszczowych do nowego kolektora deszczowego. Dodatkowo, w celu odciążenia istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano jej spięcie i wykonanie przelewów w dwóch lokalizacjach z istniejącymi studniami. Do nowego kolektora zostaną wpięte istniejące rurociągi kanalizacji deszczowej odprowadzające wody z terenów przyległych. Projektując kanały deszczowe należało uwzględnić istniejące uzbrojenie podziemne.

7.           Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji (MPA)

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Stalowej Woli jest dokumentem strategicznym, który uwzględnia specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Stalowej Woli oraz zawiera propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. Potrzeba aktualizacji "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu" (MPA), wynika z kierunków polityki unijnej, tj. Strategii Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu i wprowadzenia do tego dokumentu nowego zadania inwestycyjnego.

8.           Opracowanie identyfikacji obszarów wrażliwych na podtopienia

Zakres zadania obejmował zlecenie wyspecjalizowanej firmie opracowania dotyczącego obszarów wrażliwych na podtopienia na teranie Stalowej Woli. Dokument aktualizuje wiedzę urzędników Urzędu Miasta w tym zakresie. Opracowanie stanowi niezbędny dokument w ramach przedmiotowego naboru.

9.           Opracowanie Studium wykonalności

Zakres zadania obejmował zlecenie wyspecjalizowanej firmie opracowania Studium Wykonalności, które stanowiło niezbędny złącznik w ramach naboru FEPW.02.02- IW.01-002/23 - 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

10.       Działania informacyjno-promocyjne

Zakres zadania obejmuje obowiązkową do wykonania promocję projektu. W ramach promocji przewiduje się wykonanie 5 tablic tablic informacyjno - pamiątkowych.

11.       Koszty pośrednie

Koszty pośrednie będą rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tj. stawką ryczałtową 
w wysokości 4% kosztów bezpośrednich projektu. Beneficjent przewiduje ponoszenie kosztów pośrednich zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu naboru FEPW.02.02-IW.01-002/23 - KATALOG KOSZTÓW POŚREDNICH. 

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

 1. Mieszkańcy Gminy Stalowa Wola - zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców Stalowej Woli na koniec 2022 roku wynosiła 55 846 osób. Osoby te będą korzystać z powstałej infrastruktury 
  w celach rekreacyjnych.
 2. Osoby odwiedzające obszar Gminy Stalowa Wola - z uwagi na charakter projektu, w grupie tej uwzględniono osoby odwiedzające obszar realizacji projektu w celach turystycznych i rekreacyjnych. 
  W dużej mierze będą to mieszkańcy województwa podkarpackiego, a także sąsiadujących województw. W związku z charakterem projektu i zasięgiem jego oddziaływania, pominięto odwiedzających zagranicznych.

EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowy projekt będzie w sposób jednoznacznie pozytywny oddziaływał na środowisko naturalne - projekt pozwoli na ochronę środowiska naturalnego, w szczególności jego zasobów wodnych i roślinnych. Zwiększy się również odporność obszaru Stalowej Woli na gwałtowne zjawiska atmosferyczne, związane ze zmianami klimatu. Poprawa stanu jakościowego i ilościowego terenów biologicznie czynnych, przyczyni się również do zwiększenia bioróżnorodności na terenie Stalowej Woli.

Zakres projektu wpływa pozytywnie na ochronę przyrody oraz adaptację do zmian klimatu. Kluczowym elementem projektu jest zieleń, zielono-niebieska infrastruktura oraz rozwiązania oparte na przyrodzie. Projekt zakłada zwiększenie wykorzystania wody opadowej, która będzie wykorzystywana dzięki utworzonym zbiornikom retencyjnym. Dzięki temu nastąpi oszczędność wody, którą miasto musiałoby pozyskać do celów użyteczności publicznej takiej jak podlewanie roślinności, czyszczenie ulic itp. 

#Fundusze UE
#FunduszeEuropejskie

 

Informacje o projekcie:

Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 13
tel. (015) 847 93 18
www.stalowawola.pl
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.