Najnowsze informacje

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców dla projektu „EKOMIASTO STALOWA WOLA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA”

22.08.2018

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców

dla projektu „EKOMIASTO STALOWA WOLA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.3 Poprawa Jakości Powietrza

W związku z wydłużeniem naboru deklaracji uczestnictwa w projekcie „EKOMIASTO STALOWA WOLA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA” oraz opublikowaniem przez Urząd Marszałkowski dodatkowych wytycznych i wyjaśnień do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.3 Poprawa Jakości Powietrza wprowadzono w Regulaminie naboru wniosków od mieszkańców następujące zmiany:

 1. 5 ust. 2 na stronie 14 otrzymuje brzmienie: „Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 9 pok. nr 36 – w terminie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r., w godzinach od 800 do 1500.”
 2. 5 ust. 6 na stronie 14 otrzymuje brzmienie: „Ostateczna lista uczestników Projektu powinna zostać utworzona do dnia 10 września 2018 r. Jednocześnie w przypadku złożenia większej liczby deklaracji przez Mieszkańców (powyżej 300 szt.), Gmina Stalowa Wola zastrzega sobie prawo do podania ostatecznej liczby uczestników Projektu w terminie późniejszym. Informacja o tym fakcie zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej Gminy Stalowa Wola: www.stalowawola.pl.”
 3. W 6 punkt III na stronie 20 dodano ust. 8 o treści: „W przypadku budynków wielorodzinnych zarządzanych przez Miejski Zakład Budynków Sp. z o. o. możliwość objęcia projektem parasolowym budynków istnieje tylko, jeżeli nie będzie wystarczającego zainteresowania udziałem w projekcie ze strony gospodarstw domowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców a limit dofinansowania dla Gminy nie zostanie wyczerpany.”
 4. 6 punkt IV ust. 2 na stronie 20 otrzymuje brzmienie: „Na montaż gazowych kotłów kondensacyjnych, kotłów opalanych biomasą oraz przyłączy ciepłowniczych do budynków jednorodzinnych zostanie przeznaczone ok. 40% uzyskanej kwoty dofinansowania z działania 3.3.1 (to jest około 3 250 000,00 zł).”
 5. 6 punkt IV ust. 3 na stronie 20 otrzymuje brzmienie: „Na wykonanie przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, przyłączy wewnętrznych c.o. i c.w.u oraz mieszkaniowych węzłów cieplnych, do budynków wielorodzinnych zostanie przeznaczone ok. 50% uzyskanej kwoty dofinansowania z działania 3.3.1 (to jest około 4 062 500,00 zł), w tym środki na wykonanie przyłączy ciepłowniczych – kwota maksymalna dla partnera projektu PEC Stalowa Wola do 800 000,00 złotych (środki w ramach pomocy de minimis).”
 6. 6 punkt IV ust. 4 na stronie 20 otrzymuje brzmienie: „Na wykonanie przyłączy ciepłowniczych kotłowni indywidualnych w budynkach niemieszkalnych dla partnerów projektu zostanie przeznaczone ok. 10% uzyskanej kwoty dofinansowania z działania 3.3.1. (to jest około 812 500,00 zł).”
 7. 8 ust. 11 na stronie 22 otrzymuje brzmienie: „Gmina Stalowa Wola będzie udzielać informacji telefonicznych na temat przygotowania i realizacji Projektu w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 15-847-93-18.”

Zamiana w zakresie wprowadzenia zapisu dotyczącego możliwości dofinansowania budynków wielorodzinnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. wynika z faktu przesłania przez Urząd Marszałkowski następujących wyjaśnień:

Gmina Stalowa Wola może potraktować jako odbiorcę Beneficjenta zbiorowego Miejski Zakład Budynków Sp. z o. o. w Stalowej Woli, który planuje złożyć deklarację zbiorczą w imieniu mieszkańców danego budynku wielorodzinnego chcących wziąć udział w projekcie.

Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami SZOOP odnoszącymi się do projektów z zakresu wymiany źródeł ciepła (typ 2 i 3 projektów) „ten typ projektu jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia i będzie realizowany w formie projektów skierowanych do mieszkańców gminy (osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku)”. W ramach poddziałania 3.3.1 wydatkami kwalifikowanymi mogą być wydatki dotyczące np.: wymiany źródła ciepła budowy, rozbudowy, przebudowy przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU). Modernizacja sieci ciepłowniczej nie może być dofinansowana w ramach niniejszego konkursu. Należy także mieć na uwadze, że dofinansowanie przez IZ RPO WP budowy przyłączy, węzłów i elementów infrastruktury wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze do działalności gospodarczej może nastąpić tylko w formie pomocy de minimis. Ponadto:

Zgodnie z głównym założeniem tzw. projektów „parasolowych” odbiorcami ostatecznymi projektu mogą być osoby i podmioty posiadające tytuł prawny do budynku / lokalu, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła np. osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe reprezentujące swoich członków.

Możliwość objęcia projektem „parasolowym” budynków należących do JST istnieje tylko, jeżeli nie będzie wystarczającego zainteresowania udziałem w projekcie ze strony gospodarstw domowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców a limit dofinansowania dla Gminy nie zostanie wyczerpany. Jednostka samorządu terytorialnego nie może być dominującym odbiorcą ostatecznym w projekcie „parasolowym”.

Załączniki:

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa Elementarz p…
2
 • Wystawa Elementarz p…
3
 • Wystawa Elementarz p…
4
 • Wystawa Elementarz p…
5
 • Wystawa Elementarz p…
6
 • Wystawa Elementarz p…
7
 • Wystawa Elementarz p…
8
 • Wystawa Elementarz p…
9
 • Wystawa Elementarz p…
10
 • Wystawa Elementarz p…
11
 • Wystawa Elementarz p…
12
 • Wystawa Elementarz p…
13
 • Wystawa Elementarz p…
14
 • Wystawa Elementarz p…
15
 • Wystawa Elementarz p…
16
 • Wystawa Elementarz p…
17
 • Wystawa Elementarz p…
18
 • Wystawa Elementarz p…
19
 • Wystawa Elementarz p…
20
 • Wystawa Elementarz p…
21
 • Wystawa Elementarz p…
22
 • Wystawa Elementarz p…
23
 • Wystawa Elementarz p…
24
 • Wystawa Elementarz p…
25
 • Wystawa Elementarz p…
26
 • Wystawa Elementarz p…
27
 • Wystawa Elementarz p…
28
 • Wystawa Elementarz p…
29
 • Wystawa Elementarz p…
30
 • Wystawa Elementarz p…
31
 • Wystawa Elementarz p…