Profilaktyka i Uzależnienia


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 roku poz. 1356 z późn. zm.).

Ustawodawca w art. 41 ust. 3 zobowiązuje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z tym zapisem Zarządzeniem Nr III/56/11 z 14 lutego 2011 roku Prezydent Miasta powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzą przedstawiciele służb i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy społecznej, profilaktyki i prewencji. Zgodnie z ustawą mają to być osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadaniem Komisji jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, do których w szczególności należą:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy.

Ponadto do zadań Komisji należy:

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • udział w realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
 • prowadzenie kontroli pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.

Działania te mają odzwierciedlenie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontakt:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma swoją siedzibę przy Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, obsługą Komisji zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia (II piętro, pokój nr 41), tel. 15 643 34 80


Instytucje pomocowe

L.p. Instytucja Adres telefon
1. Komenda Powiatowa Policji ul. Popiełuszki 24 tel. 15 877 33 99
2. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 16 tel. 15 643 45 00 do 02
3. Prokuratura Rejonowa ul. Popiełuszki 16 tel. 15 643 47 00
4. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej ul. Polna 18 tel. 15 642 52 93
5. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie ul. Podleśna 15 tel. 15 643 36 68
6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Wolności 9 tel. 15 643 34 80
7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Dąbrowskiego 7 tel. 15 844 86 16
8.  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  ul. Staszica 4 (wejście od strony ul. Wyszyńskiego)  tel. 15 843 31 19
9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza” ul. Popiełuszki 4, pok. 21 (II piętro) tel. 512 939 994
10.   Grupa rodzinna Al- Anon  ul. Poniatowskiego 41 (Dom Parafialny przy kościele Opatrzności Bożej)  tel. 518 925 592
11. Klub Trzeźwego Życia  ul. Dmowskiego 1 (15) 842-50-97 wew. 57
12.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Dmowskiego 1  tel. 15 842 50 97
13.  Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  ul. Hutnicza 12  tel. 15 842 18 31
14.  Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży  ul. Ofiar Katynia 57

tel. 15 842 92 80,

tel. całodobowy: 791 083 781

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE:

 • Ul. Popiełuszki 4, pok. 21 (II piętro), Piątek: godz. 16.30-18.30 (proszę wcześniej zadzwonić i umówić się na spotkanie – 512 939 994)
 • ul. Polna 18 (Budynek Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej), Poniedziałek i czwartek w godz. 17.00-19.00 (Proszę wcześniej zadzwonić i umówić się na spotkanie: (15) 642-52-93)


Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Głównym zadaniem świetlic środowiskowych jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych. Działania świetlic socjoterapeutycznych skupione są wokół stałej i systematycznej pracy socjoterapeutycznej z dziećmi z zagrożonych środowisk, również z rodzin wieloproblemowych.

l.p. Nazwa Adres Godziny otwarcia Nazwa Stowarzyszenia, które prowadzi Placówkę
1. Opiekuńcza placówka wsparcia dziennego- Świetlica środowiskowa „Uśmiech” ul. Hutnicza 8 Poniedziałek- czwartek
godz. od 17 do 20
Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne „Alternatywa”
2. Opiekuńcza placówka wsparcia dziennego- Świetlica środowiskowa „Promyczek”

ul. Klasztorna 27

(w podwórku Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów)

Poniedziałek-piątek godz. od 16 do 19 Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie
„Pokój i Dobro”
3. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego- Świetlica socjoterapeutyczna „Oratorium”

ul. Ofiar Katynia 57

 

tel. (15) 8429280

Poniedziałek-piątek godz. od 11.30 do 18.30 oraz w wybrane soboty Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”
4. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 5

 

tel. (15) 8420940

Poniedziałek – piątek w godz. 7.00 do 17.00
5. Filia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

ul. Popiełuszki 4

 

tel. (15) 8109397

Poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 18.00 _


Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Przepisy regulujące procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 roku poz. 1356 z późn. zm.).

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, a obowiązek leczenia może zostać nałożony wyłącznie przez sąd rejonowy właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania danej osoby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek leczenia odwykowego można zastosować tylko wobec osób, których zachowanie w związku z chorobą alkoholową powoduje określone szkody społeczne wymienione w ustawie, czyli:

– rozkład życia rodzinnego,

– demoralizację małoletnich,

– systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego,

– uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Wniosek do Sądu Rejonowego mogą złożyć dwie instytucje:

– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA),

– Prokuratura Rejonowa.

Złożenie wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego bezpośrednio do sądu rejonowego – a nie za pośrednictwem MKRPA lub Prokuratury – spowoduje, że taki wniosek zostanie odrzucony jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o podjęciu terapii. Jest to niezwykle trudne zadanie ze względu na fakt, że osoby uzależnione budują świat, w którym funkcjonują, na mocnych fundamentach iluzji i zaprzeczeń. Wynika to z psychologicznych aspektów choroby alkoholowej. W miarę narastania problemu osoba nadużywająca alkoholu zaczyna izolować się od negatywnych sygnałów płynących z otoczenia oraz z własnego organizmu tak, aby bronić pozytywnego myślenia na swój temat. Dlatego też niezwykle ważna jest interwencja pochodząca z zewnątrz, by uświadomić osobie uzależnionej, że potrzebuje pomocy i powinna z niej skorzystać.

 

Przebieg procedury realizowanej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli wygląda następująco:

Krok 1 – Zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu.

Osobę, która nadużywa alkoholu może zgłosić nie tylko najbliższa rodzina, ale również instytucja czy osoba niespokrewniona, której los osoby pijącej nie jest obojętny, a doświadcza negatywnych skutków jej picia.

Procedura uruchamiana jest w momencie zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu – w tym celu należy osobiście zgłosić się do MKRPA celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy dotyczącej zgłaszanej osoby.

Krok 2 – Rozmowa interwencyjno-motywacyjna z osobą zgłoszoną.

Osoby zgłoszone jako nadużywające alkoholu zapraszane są na rozmowę interwencyjno-motywacyjną. Rozmowy te odbywają się z reguły raz w miesiącu. Celem takiej rozmowy jest pokazanie osobie zgłoszonej negatywnych skutków jakie mają miejsce w jej życiu, życiu najbliższych czy otoczeniu, spowodowanych nadużywaniem przez nią alkoholu oraz zaproponowanie pomocy i przekazanie informacji o samej procedurze.

Wariant 1 – Jeśli osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie nie zgłosi się na rozmowę, wówczas może zostać ponownie zaproszona lub skierowana na badanie pod kątem uzależnienia od alkoholu.

Wariant 2 – Jeśli osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie, pomimo zgłoszenia się na rozmowę nie wyrazi chęci podjęcia dobrowolnego leczenia, a wstępne czynności uzasadniają kontynuowanie procedury wówczas skierowana zostanie na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Krok 3 – Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadza dwuosobowy zespół biegłych sądowych wpisanych na listę biegłych przy sądzie okręgowym, złożony z lekarza psychiatry i psychologa specjalisty terapii uzależnień. Badanie wykonywane jest w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu mieszczącej się przy ul. Staszica 4 (wejście od ul. Wyszyńskiego). Po badaniu wydawana jest pisemna opinia, która stanowi dowód w sprawie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Wariant 1 – Jeżeli biegli nie stwierdzają uzależnienia od alkoholu, tylko picie szkodliwe lub ryzykowne, wówczas Komisja umarza prowadzone postępowanie, gdyż brak jest podstaw do skierowania wniosku do sądu. Natomiast uczestnik postępowania zostaje poinformowany o zagrożeniach związanych z obecnym stylem swojego picia bezpośrednio przez biegłych lub na ponownym spotkaniu na rozmowie z Komisją.

Wariant 2 – Jeżeli biegli stwierdzą uzależnienie wówczas osoba jest motywowana do podjęcia leczenia.
W zależności od podjętej decyzji następuje monitorowanie lub kierowanie wniosku do sądu.

Wariant 3 – Jeżeli osoba nie zgłosi się na badanie wówczas Komisja mając niezbędne materiały kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Koszty związane z przeprowadzeniem badań przez biegłych pokrywane są ze środków zaplanowanych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Krok 4 – Skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Sprawy związane z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego prowadzone są w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego. Termin pierwszej rozprawy powinien zostać wyznaczony w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku skierowanego przez MKRPA. Sąd wydaje postanowienie o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, które zapada w trybie nieprocesowym, tzn. że w postępowaniu tym nie występują przeciwstawne sobie strony.

Zgodnie z art. 30a ustawy sąd może zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego celem ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu przez osobę, której dotyczy postępowanie.

Sąd na podstawie zebranych dowodów może:

– oddalić wniosek gdy osoba, wobec której toczy się postepowanie nie jest uzależniona od alkoholu,

– wydać postanowienie o obowiązku leczenia odwykowego w niestacjonarnym (otwartym) zakładzie lecznictwa odwykowego, tj. w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu lub w stacjonarnym (całodobowym) zakładzie lecznictwa odwykowego, tj. w szpitalu w Jarosławiu lub Żurawicy.

Postanowienie sądu podlega 21-dniowemu uprawomocnieniu się, w tym czasie uczestnikowi przysługuje odwołanie. Po tym czasie postępowanie wykonawcze jest prawomocne, a obowiązek leczenia odwykowego trwa tak długo, jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora, może również zmieniać postanowienie w zakresie rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego co w praktyce najczęściej oznacza zmianę sposobu leczenia z niestacjonarnego na stacjonarne. Po 2 latach postępowanie wykonawcze jest umarzane, a ponowne zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec tej samej osoby może nastąpić po upływie 3 miesięcy od umorzenia poprzedniego postępowania.

Leczenie nie jest karą za zachowania osoby uzależnionej, a celem pobytu w placówce lecznictwa odwykowego nie jest izolacja pacjenta od otoczenia czy ochrona rodziny przed przemocą. Ten cel powinien być realizowany w inny sposób, aczkolwiek zobowiązanie do leczenia może być jednym z elementów pomocy rodzinie.

Podstawową metodą leczenia uzależnienia jest psychoterapia, a jej efektywność jest w dużej mierze zależna od wsparcia i zaangażowania pacjenta.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Stalowa Wola
Wolności 7
Wydział Edukacji i Zdrowia (II piętro, pokój nr 41)
tel. (15) 643-34-80  (poniedziałek – piątek godz. 730-1530)

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu rozmowy.Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • Rozwadowski Targ Sta…
22
23
24
25
 • Kuźnia Kariery Stalo…
26
27
28
29
30