Stypendia

UCHWAŁA NR XLIII/509/2021 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz.1133 tj.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372 tj.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2

Określa się warunki i tryb przyznawania i pozbawienia stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zgodnie z brzmieniem Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3

Środki finansowe na wypłatę stypendiów zabezpiecza się w budżecie Gminy Stalowa Wola.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Stalowej Woli dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oraz określenia zasad, trybu ich przyznawania, wstrzymywania i cofania.

§ 6

Do stypendiów sportowych Miasta Stalowej Woli przyznanych na podstawie Uchwały, o której mowa § 5 stosuje się zasady dotychczasowe.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/509/2021
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 21 września 2021 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI WYSOKIE WYNIKI WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM

§ 1

Ustanawia się Stypendia Sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w celu wspierania rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych.

§ 2

Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium” może być przyznane osobie fizycznej zwanej dalej „zawodnikiem” osiągającej wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 3

Dyscyplinami mającymi szczególne znaczenie dla miasta Stalowa Wola są lekkoatletyka, koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa, sztuki walki, tenis, tenis stołowy, gimnastyka, taniec
i pływanie.

§ 4

1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jego miejscem zamieszkania jest miasto Stalowa Wola lub jest zrzeszony w klubie sportowym, którego siedzibą jest miasto Stalowa Wola,
2) spełnił kryterium wynikowe, o którym mowa w ust.2 lub ust.3.
2. Zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe musi zająć miejsce od I do X
w jednym z następujących zawodów:
1) Igrzyska Olimpijskie oraz Igrzyska Paraolimpijskie,
2) Mistrzostwa Świata,
3) Mistrzostwa Europy,
4) Mistrzostwa Polski (organizowane przez Polskie Związki Sportowe),
5) Uniwersjada,
6) Międzywojewódzkie Mistrzostwa,
7) Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
8) Rozgrywki w lidze makroregionalnej lub centralnej na arenie ogólnopolskiej (zorganizowane przez Polskie Związki Sportowe).
3. Zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe uprawiający indywidualną dyscyplinę sportową, w której uzyskał powołanie do kadry narodowej lub został zakwalifikowany do kadry I zespołu reprezentującego dany Klub Sportowy.
4. Prezydent Miasta w szczególnych przypadkach uzyskania przez zawodnika znaczącego wyniku sportowego, może przyznać stypendium sportowe, niezależnie od wymogów określonych w ust. 1 -3.

§ 5

1. Stypendia finansowane są ze środków budżetowych Miasta Stalowej Woli.
2. Stypendia przyznawane są do wysokości środków zaplanowanych w budżecie miasta na ten cel na dany rok.
3. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi może wynieść od 50 zł do 1.500 złotych miesięcznie.

§ 6

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego mogą wystąpić:
1) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Stalowej Woli,
2) Zarządy Klubów Sportowych, mających siedzibę na terenie Miasta Stalowej Woli,
3) Prezydent Miasta Stalowej Woli. Dziennik Urzedowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 3213
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać na Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Stalowej Woli na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w terminie do 31 grudnia na rok następny, oraz do 30 czerwca na II półrocze danego roku kalendarzowego, przy czym wnioski o przyznanie stypendium na II półrocze roku 2021 można składać do 31 października 2021 roku. Terminy określone w zd.1 nie dotyczą przypadków, o których mowa w § 9 ust. 10.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym Komisja ds. Stypendiów Sportowych zwana dalej ”Komisją”.
2. Komisję w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Miejskiej w tym Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta powołuje Zarządzeniem Prezydent Miasta.
3. Wnioski o stypendium sportowe złożone po terminie, bądź niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
5. Stypendium sportowe przyznaje Prezydent Miasta Stalowej Woli, z uwzględnieniem zapisu zawartego w §5 ust.3.
6. Od decyzji Prezydenta Miasta Stalowej Woli w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium sportowego odwołanie nie przysługuje.

§ 8

1. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy (w okresie od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia) lub na 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest wypłacane w okresach miesięcznych.
2. W przypadku przyznania stypendium Prezydent Miasta Stalowej Woli zawiera umowę stypendialną z zawodnikiem.
3. Środki finansowe na stypendium sportowe przyznane zawodnikowi przekazuje się bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy zawodnika.
4. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli wskazany w umowie.

§ 9

1. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacenie stypendium
z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 1, pkt 1 i 2 jeżeli zawodnik:
1) zaniedbuje prawidłową realizację programu szkolenia sportowego przez okres przekraczający 1 miesiąc,
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym,
3) stał się niezdolny do uprawiania sportu przez okres przekraczający 3 miesiące, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarza sportowego przez okres przekraczający 1 miesiąc,
2. Zawodnik traci prawo do Stypendium Sportowego w przypadku:
1) zakończenia przez niego kariery sportowej,
2) zaprzestania reprezentowania Klubu Sportowego, na wniosek którego otrzymał stypendium.
3) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów sportowych i zasad etyki.
3. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.
4. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej może być wypłacane stypendium sportowe na okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
5. Wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek podmiotów, o których mowa
w § 6 ust. 1, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.
6. Decyzję o wstrzymaniu lub pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Prezydent Miasta Stalowej Woli. Dziennik Urzedowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 3213
7. Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli w przedmiocie wstrzymania wypłaty stypendium doręczona zostaje klubowi sportowemu do którego należy dany zawodnik.
8. Wstrzymanie lub pozbawienie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2.
9. Klub sportowy, w którym zrzeszony jest dany zawodnik, niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wystąpieniu okoliczności, o których mowa
w § 9 ust. 1 i 2. W razie braku takiego zawiadomienia, Klub sportowy zobowiązany będzie do zwrotu środków finansowych, przekazanych po upływie miesiąca, w którym okoliczności te wystąpiły z ustawowymi odsetkami od dnia przekazania środków finansowych do dnia zwrotu.
10. Klub sportowy, który jest wnioskodawcą w przypadkach o których mowa w § 9 ust. 2 może złożyć wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi w okresie i wysokości jaką otrzymywał dotychczasowy stypendysta.

Załączniki do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2021

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
 • Wystawa czasowa pt. …
2
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
3
 • Wystawa czasowa pt. …
4
 • Wystawa czasowa pt. …
5
 • Wystawa czasowa pt. …
6
 • Wystawa czasowa pt. …
7
 • Wystawa czasowa pt. …
8
 • Wystawa czasowa pt. …
9
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
10
 • Wystawa czasowa pt. …
11
 • Wystawa czasowa pt. …
12
 • Wystawa czasowa pt. …
13
 • Wystawa czasowa pt. …
14
 • Wystawa czasowa pt. …
15
 • Wystawa czasowa pt. …
16
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
17
 • Wystawa czasowa pt. …
18
 • Wystawa czasowa pt. …
19
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Rozwadowski Targ Sta…
20
 • Wystawa czasowa pt. …
21
 • Wystawa czasowa pt. …
22
 • Wystawa czasowa pt. …
23
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
24
 • Wystawa czasowa pt. …
25
 • Wystawa czasowa pt. …
26
 • Wystawa czasowa pt. …
27
 • Wystawa czasowa pt. …
28
 • Wystawa czasowa pt. …
29
 • Wystawa czasowa pt. …
30
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
31
 • Wystawa czasowa pt. …