Stypendia

 

Zarządzenie Nr 299/2023

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

w sprawie przyznania Stypendiów Sportowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XLIII/509/21 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 września 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r. poz. 3213) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządza co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Stypendiów Sportowych w II półroczu 2023 roku przyznaje się 24 Stypendia Sportowe.
2. Stypendia Sportowe o których mowa w ust. 1 przyznaje się zawodnikom reprezentującym następujące Kluby:
– Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna (piłka nożna), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 141 000,00 zł została rozdysponowana na 19 zawodników;
– Klub Sportowy FIGHTSPORTS Stalowa Wola (sztuki walki), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 3 660,00 zł została rozdysponowana na 4 zawodników;
– Pole & Roll Studio (taniec), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 1 200,00 zł została rozdysponowana na 1 zawodnika;

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 62/2023

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie przyznania Stypendiów Sportowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XLIII/509/21 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 września 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r. poz. 3213) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Prezydent Miasta Stalowej Woli

zarządza co następuje:

§1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Stypendiów Sportowych w roku 2023 przyznaje się 153 Stypendia Sportowe.
 2. Stypendia Sportowe o których mowa w ust. 1 przyznaje się zawodnikom reprezentującym następujące Kluby:
 • Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL (lekkoatletyka), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 181 080,00 zł została rozdysponowana na 76 zawodników;
 • Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna (piłka nożna), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 135 000,00 zł została rozdysponowana na 15 zawodników;
 • Zakładowy Klub Sportowy STAL STALOWA WOLA (koszykówka), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 33 600,00 zł została rozdysponowana na 15 zawodników;
 • Klub Sportowy FIGHTSPORTS Stalowa Wola (sztuki walki), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 27 000,00 zł została rozdysponowana na 13 zawodników;
 • Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola (tenis ziemny), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 17 880,00 zł została rozdysponowana na 11 zawodników;
 • MOTYL MOSiR Stalowa Wola (pływanie), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 11 040,00 zł została rozdysponowana na 8 zawodników;
 • Uczniowski Klub Sportowy GIM-TIM 5 (tenis stołowy), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 6 840,00 zł została rozdysponowana na 4 zawodników;
 • STAL Stalowa Wola BOXING TEAM (boks), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 4 800,00 zł została rozdysponowana na 2 zawodników;
 • CSM Kuźnia Koszykówki (koszykówka) łączna kwota przyznanych środków w wysokości 2 400,00 zł została rozdysponowana na 1 zawodnika.
 • Klub Sportowy EFEKTOWNI.PL (tenis ziemny), łączna kwota przyznanych środków w wysokości 1 800,00 zł została rozdysponowana na 1 zawodnika;
 1. Stypendia sportowe o których mowa w ust. 1 przyznaje się zawodnikom których miejscem zamieszkania jest Miasto Stalowa Wola:
 • Bat Stanisław (UKS Wiking Nisko) – 400 zł miesięcznie;
 • Bober Iga (Szkoła Tańca AKSEL Rzeszów) – 300 zł miesięcznie;
 • Kozioł Łukasz (Klub Bokserski FIGHTERS Wrocław) – 400 zł miesięcznie;
 • Mordka Dawid (Szkoła Tańca AKSEL Rzeszów) – 300 zł miesięcznie;
 • Oleśkiewicz-Szuba Katarzyna (MICHAEL Warszawa) – 400 zł miesięcznie;
 • Zarzeczny Beniamin (BKS SCORPION Szczecin) – 400 zł miesięcznie.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UCHWAŁA NR XLIII/509/2021 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz.1133 tj.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372 tj.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2

Określa się warunki i tryb przyznawania i pozbawienia stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zgodnie z brzmieniem Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3

Środki finansowe na wypłatę stypendiów zabezpiecza się w budżecie Gminy Stalowa Wola.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Stalowej Woli dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oraz określenia zasad, trybu ich przyznawania, wstrzymywania i cofania.

§ 6

Do stypendiów sportowych Miasta Stalowej Woli przyznanych na podstawie Uchwały, o której mowa § 5 stosuje się zasady dotychczasowe.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/509/2021
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 21 września 2021 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI WYSOKIE WYNIKI WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM

§ 1

Ustanawia się Stypendia Sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w celu wspierania rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych.

§ 2

Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium” może być przyznane osobie fizycznej zwanej dalej „zawodnikiem” osiągającej wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 3

Dyscyplinami mającymi szczególne znaczenie dla miasta Stalowa Wola są lekkoatletyka, koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa, sztuki walki, tenis, tenis stołowy, gimnastyka, taniec
i pływanie.

§ 4

1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jego miejscem zamieszkania jest miasto Stalowa Wola lub jest zrzeszony w klubie sportowym, którego siedzibą jest miasto Stalowa Wola,
2) spełnił kryterium wynikowe, o którym mowa w ust.2 lub ust.3.
2. Zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe musi zająć miejsce od I do X
w jednym z następujących zawodów:
1) Igrzyska Olimpijskie oraz Igrzyska Paraolimpijskie,
2) Mistrzostwa Świata,
3) Mistrzostwa Europy,
4) Mistrzostwa Polski (organizowane przez Polskie Związki Sportowe),
5) Uniwersjada,
6) Międzywojewódzkie Mistrzostwa,
7) Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
8) Rozgrywki w lidze makroregionalnej lub centralnej na arenie ogólnopolskiej (zorganizowane przez Polskie Związki Sportowe).
3. Zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe uprawiający indywidualną dyscyplinę sportową, w której uzyskał powołanie do kadry narodowej lub został zakwalifikowany do kadry I zespołu reprezentującego dany Klub Sportowy.
4. Prezydent Miasta w szczególnych przypadkach uzyskania przez zawodnika znaczącego wyniku sportowego, może przyznać stypendium sportowe, niezależnie od wymogów określonych w ust. 1 -3.

§ 5

1. Stypendia finansowane są ze środków budżetowych Miasta Stalowej Woli.
2. Stypendia przyznawane są do wysokości środków zaplanowanych w budżecie miasta na ten cel na dany rok.
3. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi może wynieść od 50 zł do 1.500 złotych miesięcznie.

§ 6

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego mogą wystąpić:
1) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Stalowej Woli,
2) Zarządy Klubów Sportowych, mających siedzibę na terenie Miasta Stalowej Woli,
3) Prezydent Miasta Stalowej Woli. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 3213
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać na Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Stalowej Woli na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w terminie do 31 grudnia na rok następny, oraz do 30 czerwca na II półrocze danego roku kalendarzowego, przy czym wnioski o przyznanie stypendium na II półrocze roku 2021 można składać do 31 października 2021 roku. Terminy określone w zd.1 nie dotyczą przypadków, o których mowa w § 9 ust. 10.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym Komisja ds. Stypendiów Sportowych zwana dalej ”Komisją”.
2. Komisję w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Miejskiej w tym Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta powołuje Zarządzeniem Prezydent Miasta.
3. Wnioski o stypendium sportowe złożone po terminie, bądź niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
5. Stypendium sportowe przyznaje Prezydent Miasta Stalowej Woli, z uwzględnieniem zapisu zawartego w §5 ust.3.
6. Od decyzji Prezydenta Miasta Stalowej Woli w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium sportowego odwołanie nie przysługuje.

§ 8

1. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy (w okresie od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia) lub na 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest wypłacane w okresach miesięcznych.
2. W przypadku przyznania stypendium Prezydent Miasta Stalowej Woli zawiera umowę stypendialną z zawodnikiem.
3. Środki finansowe na stypendium sportowe przyznane zawodnikowi przekazuje się bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy zawodnika.
4. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli wskazany w umowie.

§ 9

1. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacenie stypendium
z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 1, pkt 1 i 2 jeżeli zawodnik:
1) zaniedbuje prawidłową realizację programu szkolenia sportowego przez okres przekraczający 1 miesiąc,
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym,
3) stał się niezdolny do uprawiania sportu przez okres przekraczający 3 miesiące, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarza sportowego przez okres przekraczający 1 miesiąc,
2. Zawodnik traci prawo do Stypendium Sportowego w przypadku:
1) zakończenia przez niego kariery sportowej,
2) zaprzestania reprezentowania Klubu Sportowego, na wniosek którego otrzymał stypendium.
3) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów sportowych i zasad etyki.
3. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.
4. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej może być wypłacane stypendium sportowe na okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
5. Wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek podmiotów, o których mowa
w § 6 ust. 1, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.
6. Decyzję o wstrzymaniu lub pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Prezydent Miasta Stalowej Woli. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 3213
7. Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli w przedmiocie wstrzymania wypłaty stypendium doręczona zostaje klubowi sportowemu do którego należy dany zawodnik.
8. Wstrzymanie lub pozbawienie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2.
9. Klub sportowy, w którym zrzeszony jest dany zawodnik, niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wystąpieniu okoliczności, o których mowa
w § 9 ust. 1 i 2. W razie braku takiego zawiadomienia, Klub sportowy zobowiązany będzie do zwrotu środków finansowych, przekazanych po upływie miesiąca, w którym okoliczności te wystąpiły z ustawowymi odsetkami od dnia przekazania środków finansowych do dnia zwrotu.
10. Klub sportowy, który jest wnioskodawcą w przypadkach o których mowa w § 9 ust. 2 może złożyć wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi w okresie i wysokości jaką otrzymywał dotychczasowy stypendysta.

Załączniki do pobrania:

Zarządzenia w sprawie stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 379/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 331/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 7 września 2023 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 289/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 24 lipca 2023 w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

Zarządzenie nr  218/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 04 lipca 2023 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenia nr 171/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 47/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

Zarządzenie nr 297/2022 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia  29 września 2022 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 286/2022 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie  nr 276/2022 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 września 2022 roku w sprawie odwołania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 248/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 244/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

Zarządzenie nr 66/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie  nr 53/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

Zarządzenie nr 280/2021 z dnia 7.12.2021 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 267/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 261/21 z 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

Zarządzenie 205/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie 85/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 36/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 20/21 z 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

UCHWAŁA NR XLI/474/2021 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31