Stypendia

Uchwała Nr XLI/474/2021
Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz.1133 tj.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.40  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm)

uchwala się, co następuje:
§ 1

Ustanawia się stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2

Określa się warunki i tryb przyznawania i pozbawienia stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zgodnie z brzmieniem Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę stypendiów sportowych określa się każdorazowo w budżecie miasta Stalowej Woli.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Stalowej Woli dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oraz określenia zasad, trybu ich przyznawania, wstrzymywania i cofania.

§ 7

Do stypendiów sportowych Miasta Stalowej Woli przyznanych na podstawie Uchwały, o której mowa § 6 stosuje się zasady dotychczasowe.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/474/2021
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 czerwca 2021 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI WYSOKIE WYNIKI WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM

Ustanawia się Stypendia Sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych.

§ 2

Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendiami” może być przyznane:

1) Zawodnikom gier zespołowych osiągającym wysokie wyniki sportowe, tj. biorącym udział
w rozgrywkach drużynowych w lidze centralnej na arenie ogólnopolskiej, zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie miasta Stalowej Woli,

2) Zawodnikowi uprawiającemu indywidualną dyscyplinę sportową zamieszkującym na terenie miasta Stalowej Woli lub  zrzeszonemu w Klubie Sportowym mającym siedzibę na terenie miasta Stalowej Woli, w której uzyskał znaczący wynik sportowy w następujących zawodach:

 1. a) Igrzyska Olimpijskie oraz Igrzyska Paraolimpijskie,
 2. b) Mistrzostwa Świata,
 3. c) Mistrzostwa Europy,
 4. d) Mistrzostwa Polski (organizowane przez Polskie Związki Sportowe),
 5. e) Uniwersjada,
 6. f) Międzywojewódzkie Mistrzostwa,
 7. g) Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,

3) Zawodnikowi uprawiającemu indywidualną dyscyplinę sportową, w której uzyskał powołanie do kadry narodowej lub za zakwalifikowanie się do kadry I zespołu reprezentującego dany Klub Sportowy,

4) Prezydent Miasta w szczególnych przypadkach uzyskania przez zawodnika znaczącego wyniku sportowego, może przyznać stypendium sportowe, niezależnie od wymogów określonych w ust. 1,ust. 2 i ust. 3.

§ 3

 1. Stypendia finansowane są ze środków budżetowych Miasta Stalowej Woli.
 2. Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia sportowe uzależnione są od możliwości budżetowych Miasta.
 3. Kwoty wysokości stypendiów sportowych w zależności od statusu zawodnika, będą ustalane Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
 4. Wysokość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od poziomu sportowego zawodnika, któremu stypendium jest przyznawane, a jego wysokość nie może przekroczyć 75% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za prace.
 5. Komisję ds. Stypendiów Sportowych Zarządzeniem powołuje Prezydent Miasta w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Miejskiej w tym Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta.

§ 4

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą wystąpić:

1) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Stalowej Woli,

2) Zarządy Klubów Sportowych, mających siedzibę na terenie Miasta Stalowej Woli,

3) Prezydent Miasta Stalowej Woli.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać na Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Stalowej Woli na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w terminie do 31 grudnia na rok następny, oraz do 30 czerwca na II półrocze danego roku kalendarzowego, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 7 ust. 10 przy czym wnioski o przyznanie stypendium na II półrocze roku 2021 można składać do 31 sierpnia 2021 roku.

§ 5

 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym Komisja ds. Stypendiów Sportowych zwana dalej ”Komisją”
 2. Komisję w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Miejskiej w tym Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta powołuje Zarządzeniem Prezydent Miasta.
 3. Wnioski o stypendium sportowe złożone po terminie, bądź niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
 5. Komisja wnioskuje do Prezydenta miasta Stalowej Woli o przyznanie stypendiów sportowych i wskazuje proponowaną liczbę i wysokość stypendiów sportowych, kierując się możliwościami finansowymi oraz ilością złożonych wniosków.
 6. Stypendium sportowe przyznaje Prezydent Miasta Stalowej Woli.
 7. Od decyzji Prezydenta Miasta Stalowej Woli w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium sportowego odwołanie nie przysługuje.
 8. Informacje o wykazie zawodników, ich osiągnięciach oraz wysokość przyznanego stypendium sportowego podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

 1. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy (w okresie od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia) lub na 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest wypłacane w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku przyznania stypendium Prezydent Miasta Stalowej Woli zawiera umowę stypendialną z zawodnikiem.
 3. Środki finansowe na stypendium sportowe przyznane zawodnikowi przekazuje się bezpośrednio na indywidualne konto bankowe zawodnika na podstawie i na zasadach porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Stalowa Wola, a klubem sportowym do którego należy zawodnik.
 4. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli wskazany w umowie.

§ 7

 1. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacenie stypendium
  z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli zawodnik:

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym,

3) swoim nagannym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie, przyjętymi normami obyczajowymi, naraził na szwank dobre imię miasta Stalowej Woli lub Klubu Sportowego,

4) zaniedbuje realizację programu szkolnego (osiąga średnią ocen poniżej 3,5),

5) stał się niezdolny do uprawiania sportu przez okres przekraczający 3 miesiące, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarza sportowego.

 1. Zawodnik traci prawo do Stypendium Sportowego w przypadku:

1) zakończenia przez niego kariery sportowej,

2) zaprzestania reprezentowania Klubu Sportowego, na wniosek którego otrzymał stypendium.

 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1
 2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej może być wypłacane stypendium sportowe na okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 3. Wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek Klubu, po ustaleniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.
 4. Decyzję o wstrzymaniu lub pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Prezydent Miasta Stalowej Woli.
 5. Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli w przedmiocie wstrzymania wypłaty stypendium doręczona zostaje stowarzyszeniu sportowemu do którego należy dany zawodnik.
 6. Wstrzymanie lub pozbawienie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego
  po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2.
 7. Klub sportowy, w którym zrzeszony jest dany zawodnik, niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2. W razie braku takiego zawiadomienia, Klub sportowy zobowiązany będzie do zwrotu środków finansowych, przekazanych po upływie miesiąca , w którym okoliczności te wystąpiły z ustawowymi odsetkami od dnia przekazania środków finansowych do dnia zwrotu.
 8. Klub sportowy, który jest wnioskodawcą w przypadkach o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 może złożyć wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi w okresie i wysokości jaką otrzymywał dotychczasowy stypendysta.

Zarządzenie 205/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie 85/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 36/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 20/21 z 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

Zarządzenie 243/20 z 15 września 2020 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie 164/20 z 7 lipca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 53/20 z 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych

Zarządzenie nr 301/19 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 171/19 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 80/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 58/19 z 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych

Zarządzenie nr 156/18 z 24 kwietnia 2018 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 132/18 z 3 kwietnia 2018 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 411/16 z 30 grudnia w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 199/17 z 12 czerwca 2017 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 326/17 z 1 września 2017 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenia nr 335/17 z 12 września 2017 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 100/18 z 12 marca 2018 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2021

pon. wt. śr. czw pt. sob. niedz.
1
2
 • Muzeum otwarte dla g…
3
4
5
6
7
8
9
 • Muzeum otwarte dla g…
10
11
12
13
14
15
16
 • Muzeum otwarte dla g…
17
18
19
 • Rozwadowski Targ Sta…
20
21
22
23
 • Muzeum otwarte dla g…
24
25
26
27
28
29
30
 • Muzeum otwarte dla g…