Stypendia

UCHWAŁA Nr VII/68/11
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Stalowej Woli dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oraz określania zasad, trybu ich przyznawania, wstrzymywania i cofania
(Rzeszów, dnia 25 lutego 2011 r.)

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 10,art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co następuje
§ 1. Ustanawia stypendium sportowe Miasta Stalowa Wola dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2. Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę stypendiów sportowych określa się każdorazowo w budżecie miasta Stalowej Woli
§ 3. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli
§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr IV/46/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI ZNACZĄCE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM

§ 1. Stypendia sportowe, zwane dalej „Stypendiami” mają na celu wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo, zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą w Stalowej Woli.
§ 2. 1. Stypendia finansowane są ze środków budżetowych Miasta Stalowej Woli
2. Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia uzależnione są od możliwości budżetowych Miasta.
3. Kwoty wysokości stypendiów w zależności od statusu zawodnika, będą ustalane Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
4. Ostateczną decyzję o ilości i wysokości przyznanych w danym roku stypendiów podejmuje Prezydent Miasta po uzyskaniu opinii Komisji ds. Stypendiów Sportowych.
5. Wysokość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od poziomu sportowego zawodnika któremu jest przyznawane, a jego wysokość nie może przekroczyć 75% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za prace.
6. Komisję ds. Stypendiów Sportowych powołuje Prezydent Miasta w skład której wchodzą trzej przedstawiciele Rady Miejskiej w tym Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta.
§ 3. 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, za uzyskanie znaczącego wyniku sportowego, tj. miejsca I – III w następujących zawodach:
1) Igrzyska Olimpijskie oraz Igrzyska Paraolimpijskie,
2) Mistrzostwa Świata,
3) Mistrzostwa Europy,
4) Mistrzostwa Polski organizowane przez polskie związki sportowe,
a) Uniwersjada,
b) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
c) Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego
lub za powołanie do kadry narodowej.
2. Stypendium sportowe może być przyznane również zawodnikowi za zakwalifikowanie się do kadry I zespołu reprezentującego dany klub sportowy w jednej z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych.
3. Prezydent Miasta w szczególnych przypadkach uzyskania przez zawodnika znaczącego wyniku sportowego, może przyznać stypendium sportowe, niezależnie od wymogów określonych w ust. 1 i ust. 2.
§ 4. 1. Z wnioskiem do Prezydenta Miasta o przyznanie stypendium wystąpić mogą:
1) Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
2) Zarządy klubów sportowych, mających siedzibę w Stalowej Woli
3) Rektorzy wyższych uczelni
4) Dyrektorzy szkół działających na terenie Miasta Stalowa Wola
2. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta z zawodnikiem
4. Stypendium wypłacane jest, co miesiąc, przelewem na konto zawodnika.
5. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje:
1) dane osobowe zawodnika,
2) dane o szczególnych osiągnięciach w zakresie sportu,
3) opinię wnioskodawcy wymienionego w § 4 ust. 1,
4) zobowiązanie do informowania Komisji ds. Stypendiów Sportowych o zaistniałych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia stypendium,
5) o źródle i okresie pobierania innych stypendiów,
6) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzającej ten fakt,
7) o przynależności do kadry I zespołu, o której mowa w § 3 ust. 2.
2. Wnioski o stypendium, o których mowa w § 3, należy składać w Kancelarii Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie do dnia 31 listopada danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium, przy czym wnioski o przyznanie stypendium na 2011 rok należy składać w terminie do dnia 30 marca 2011 r.
3. Terminy określone w ust. 3 nie mają zastosowania do wniosków o przyznanie stypendium, w przypadku zawodników pozyskanych przez dany klub w trakcie rozgrywek oraz w przypadku awansu zespołu danego klubu.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 6. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku budżetowego.
§ 7. 1. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacanie stypendium, z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust.1, jeżeli zawodnik:
1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.
3) swoim nagannym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, naraził na szwank dobre imię Miasta Stalowa Wola lub klubu sportowego.
4) zaniedbuje realizację programu szkolnego (osiąga średnią ocen poniżej 3,5)
2. Wstrzymane stypendium wznawia się, jeżeli nie zostało ono cofnięte i ustały wszelkie przesłanki określone w § 7. ust. 1.
§ 8. 1. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłacanie stypendium, z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust.1, jeżeli:
1) zawodnik utracił status zawodnika
2) zawodnik odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem polskiego związku sportowego),
3) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego
4) zawodnik nie podjął realizacji programu szkolenia sportowego
5) zawodnik został skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

Zarządzenie 85/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 36/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 20/21 z 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

Zarządzenie 243/20 z 15 września 2020 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie 164/20 z 7 lipca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 53/20 z 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych

Zarządzenie nr 301/19 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 171/19 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 80/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 58/19 z 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych

Zarządzenie nr 156/18 z 24 kwietnia 2018 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 132/18 z 3 kwietnia 2018 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 411/16 z 30 grudnia w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 199/17 z 12 czerwca 2017 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 326/17 z 1 września 2017 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenia nr 335/17 z 12 września 2017 w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 100/18 z 12 marca 2018 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
2
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
3
 • Wystawa "Trudne…
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
4
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
5
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
6
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
7
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
8
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
9
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
10
 • Wystawa "Trudne…
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
11
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
12
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
13
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
14
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
15
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
16
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
17
 • Wystawa "Trudne…
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
18
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
19
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
20
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
 • Rozwadowski Targ Sta…
21
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
22
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
23
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
24
 • Wystawa "Trudne…
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
25
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
26
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
27
 • Wystawa "Trudne…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
28
 • Wystawa "Trudne…
29
 • Wystawa "Trudne…
30
 • Wystawa "Trudne…