Nagrody

UCHWAŁA Nr XVI/194/11

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród lub wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe

(Rzeszów, dnia 10 października 2011 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póżn. zm.), w związku z art. 31 i art. 35 ust.5,6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857, z póżn. zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co następuje:

 • 1.1. Ustala się zasady i tryb przyznawania nagród lub wyróżnień dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe oraz działaczy sportowych za pracę na rzecz rozwoju sportu na terenie Miasta Stalowa Wola i nagród dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 1. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się zawodnikom reprezentującym Miasto Stalowa Wola oraz trenerom i działaczom sportowym, którzy przyczynili się do wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym zawodników reprezentujących Miasto Stalowa Wola.
 • 2.1. Nagrody oraz wyróżnienia, o których mowa w § 1, przyznawane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Stalowa Wola na dany rok.
 1. Nagrody mogą mieć formę pieniężną lub rzeczową.
 2. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej oraz wartość i rodzaj wyróżnienia każdorazowo ustala Prezydent Miasta Stalowej Woli, z tym że wartość nagrody lub wyróżnienia nie może przekroczyć 5.000 zł.
 3. Nagrodami rzeczowymi są: strój sportowy oraz sprzęt sportowy związane z uprawianą dyscypliną, drobne upominki rzeczowe.
 4. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, plakietki, medale, książki, dyplomy i listy pochwalne.
 • 3.1. Nagrody lub wyróżnienia przyznaje się na wniosek:

1)   Prezydenta Miasta Stalowej Woli

2)   Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

3)   Klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik,

 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
 • 4.1. Wnioski rozpatrywać i opiniować Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której mowa w ust. 1, decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Stalowej Woli. Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • 5.Za wysokie wyniki sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym we wszystkich kategoriach wiekowych indywidualnych lub zespołowych w szczególności:

1)   w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,

2)   w igrzyskach paraolimpijskich,

3)   akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy,

4)   w mistrzostwach Polski,

5)   w ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

6)   w pucharze Polski młodzików,

7)   w pucharze polskich związków sportowych.

 • 6.1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Miasta Stalowej Woli w Kancelarii Prezydenta Miasta w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 5.
 1. Wnioski, o których mowa w ust.1, mogą być złożone w innym terminie o ile jest to uzasadnione rangą osiągnięcia sportowego lub brakiem możliwości złożenia wniosku w terminie.
 • 7.1. Nagrody lub wyróżnienia wręcza Prezydent Miasta Stalowej Woli lub upoważniona przez niego osoba.
 1. Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości na stronach BIP Miasta Stalowa Wola.
 • 8.Ewidencję przyznanych nagród i wyróżnień prowadzi Kancelaria Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 • 9.Traci moc uchwala nr XLVII/835/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lipca 2009 r. Nr 56, poz. 1397.
 • 10.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 • 11.Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli nr 365/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe

Zarządzenie Prezydenta Stalowej Woli z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe

Zarządzenie Prezydenta Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe

Zarządzenie Prezydenta Stalowej Woli z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA STALOWEJ WOLI W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyznanie nagrody

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31