Dotacje

Zarządzenie nr 10/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (nowa wersja)

Zarządzenie Nr 59/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 7/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 04.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zasady dotyczące rozliczenia zadania publicznego finansowanego/współfinansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola

 1. Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru umieszczonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), który jest dostępny na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, „Druki dot. otwartych konkursów ofert” .
 2. Sprawozdanie częściowe składa się w Biurze Obsługi, pok. nr 1, ul. Wolności 7 w godz. od 7.30-15.30 w terminie określonym w umowie, sprawozdanie końcowe składa się w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
 3. Sprawozdanie częściowe/końcowe
  Do sprawozdania powinny być dołączone dokumenty oraz materiały informacyjne i promocyjne potwierdzające realizacje zadania zgodnie z ofertą m.in. ksero list obecności uczestników zadania oraz dziennika zajęć, oryginalny plakat, ulotkę, publikację wydaną w ramach zadania, płytkę CD ze zdjęciami ukazującymi  etapy realizacji zadania  itp.).
  Określając liczbowe efekty działań zrealizowanych w ramach zadania należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania.
  Do sprawozdania należy dołączyć oświadczenie, że ze środków finansowych przekazanych przez gminę Stalowa Wola na realizację zadania pn.: „……..”  korzystali tylko mieszkańcy gminy Stalowa Wola.
 4. Faktury/rachunki
  Każda faktura/rachunek powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24        kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający następujące informacje:

  • nazwę towaru/usługi oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru/usługi (data, miejsce i do czego został wykorzystany towar/usługa oraz nazwa projektu/programu z umowy).
  • z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta
  • numer z zestawienia faktur/rachunków (część II pkt. 4 sprawozdania), zgodnie z adnotacją: „Ujęto w zestawieniu faktur/rachunków pod pozycją nr ….”
  • w przypadku płatności gotówką należy napisać adnotację: „Zapłacono gotówką w dniu …..”
  • w opisie faktur należy umieścić adnotacje o następującej treści:
   „Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym”
   „Akceptuję do zapłaty”

  Faktura/rachunek powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  Brak któregokolwiek z ww. elementów opisu spowoduje konieczność dokonania niezbędnych uzupełnień.

 5. W sytuacji, gdy pracownik etatowy zatrudniony w organizacji pozarządowej wykonuje zadania związane z realizacją zadania publicznego (w ramach umowy z Gminą Stalowa Wola), konieczne jest wskazanie zakresu czasu pracy jaki został wyznaczony na realizację zadania, jak również należy dodać opis umożliwiający identyfikację wydatków związanych z realizacją zadania finansowanego z dotacji Gminy Stalowa Wola.
 6. W pozycji kosztorysu dotyczącej „kosztów transportu” nie należy rozliczać wymiany oleju, przeglądu technicznego pojazdu itp.
 7. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pracownik Urzędu Miasta może żądać także faktur/rachunków dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana.
 8. W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty jak również pytań dot. realizacji zadania oraz przygotowania sprawozdania merytorycznego częściowego lub końcowego można skontaktować się z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miasta celem uzyskania potrzebnych informacji :
  • (15) 643-34-80 – zadania dot. profilaktyki, wypoczynku dzieci i młodzieży
  • (15) 643-34-77 – zadania dot. zdrowia i pomocy społecznej
  • (15) 643-34-78 – zadania dot. kultury
  • (15) 643-34-21 – zadania dot. sportu

Druki do pobrania:

1.Druki dla ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych:

2. Druki dla ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Złożone oferty:

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Pamięci 156. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

  19 stycznia 2019
 • Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej MDK

  19 stycznia 2019

Zobacz Kalendarz Wydarzeń