Dotacje

Zarządzenie Nr 27/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 381/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów”

Zarządzenie Nr 382/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

Zarządzenia Nr 23/23 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej na zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej: „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów” oraz  „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”.

 

Druki do pobrania:

1.Druki dla ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych:

2. Druki dla ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert:

 

Zarządzenie  Nr 35/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.” Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka ” Kibice Razem 2022″

Zarządzenie  Nr 34/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 33/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 32/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 3/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. „Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka „Kibice Razem 2022”

Zarządzenie Nr 2/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 40/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 lutego 2021 roku. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka „Kibice Razem 2021”

Zarządzenie Nr 39/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej (Kibice Razem 2021″)

Zarządzenie Nr 33/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 10/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. „Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka „Kibice Razem 2021”

Zarządzenie Nr 9/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 90/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka „Kibice Razem 2020”

Zarządzenie nr 89/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 52/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka „Kibice Razem 2020”

Zarządzenie nr 26/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 22/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 176/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka „Kibice Razem 2019”

Zarządzenie nr 172/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2019)

Zarządzenie nr 10/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2019)

Zarządzenie Nr 59/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 7/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 04.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zasady dotyczące rozliczenia zadania publicznego finansowanego/współfinansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola

 1. Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru umieszczonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), który jest dostępny na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, „Druki dot. otwartych konkursów ofert” .
 2. Sprawozdanie częściowe składa się w Biurze Obsługi, pok. nr 1, ul. Wolności 7 w godz. od 7.30-15.30 w terminie określonym w umowie, sprawozdanie końcowe składa się w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
 3. Sprawozdanie częściowe/końcowe
  Do sprawozdania powinny być dołączone dokumenty oraz materiały informacyjne i promocyjne potwierdzające realizacje zadania zgodnie z ofertą m.in. ksero list obecności uczestników zadania oraz dziennika zajęć, oryginalny plakat, ulotkę, publikację wydaną w ramach zadania, płytkę CD ze zdjęciami ukazującymi  etapy realizacji zadania  itp.).
  Określając liczbowe efekty działań zrealizowanych w ramach zadania należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania.
  Do sprawozdania należy dołączyć oświadczenie, że ze środków finansowych przekazanych przez gminę Stalowa Wola na realizację zadania pn.: „……..”  korzystali tylko mieszkańcy gminy Stalowa Wola.
 4. Faktury/rachunki
  Każda faktura/rachunek powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24        kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający następujące informacje:

  • nazwę towaru/usługi oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru/usługi (data, miejsce i do czego został wykorzystany towar/usługa oraz nazwa projektu/programu z umowy).
  • z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta
  • numer z zestawienia faktur/rachunków (część II pkt. 4 sprawozdania), zgodnie z adnotacją: „Ujęto w zestawieniu faktur/rachunków pod pozycją nr ….”
  • w przypadku płatności gotówką należy napisać adnotację: „Zapłacono gotówką w dniu …..”
  • w opisie faktur należy umieścić adnotacje o następującej treści:
   „Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym”
   „Akceptuję do zapłaty”

  Faktura/rachunek powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  Brak któregokolwiek z ww. elementów opisu spowoduje konieczność dokonania niezbędnych uzupełnień.

 5. W sytuacji, gdy pracownik etatowy zatrudniony w organizacji pozarządowej wykonuje zadania związane z realizacją zadania publicznego (w ramach umowy z Gminą Stalowa Wola), konieczne jest wskazanie zakresu czasu pracy jaki został wyznaczony na realizację zadania, jak również należy dodać opis umożliwiający identyfikację wydatków związanych z realizacją zadania finansowanego z dotacji Gminy Stalowa Wola.
 6. W pozycji kosztorysu dotyczącej „kosztów transportu” nie należy rozliczać wymiany oleju, przeglądu technicznego pojazdu itp.
 7. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pracownik Urzędu Miasta może żądać także faktur/rachunków dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana.
 8. W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty jak również pytań dot. realizacji zadania oraz przygotowania sprawozdania merytorycznego częściowego lub końcowego można skontaktować się z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miasta celem uzyskania potrzebnych informacji :
  • (15) 643-34-80 – zadania dot. profilaktyki, wypoczynku dzieci i młodzieży
  • (15) 643-34-77 – zadania dot. zdrowia i pomocy społecznej
  • (15) 643-34-78 – zadania dot. kultury
  • (15) 643-34-21 – zadania dot. sportu

Złożone oferty:

Kalendarz wydarzeń

luty 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
 • Muzeum otwarte dla g…
3
4
5
6
7
8
9
 • Muzeum otwarte dla g…
10
11
12
13
14
15
16
 • Muzeum otwarte dla g…
17
18
19
20
21
22
23
 • Muzeum otwarte dla g…
24
25
26
27
28