Organizacje Pozarządowe

Zarządzenie nr 126/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rewitalizacji pod nazwą: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Stalowej Woli zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej”.

Zarządzenie nr 119/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 04 kwietnia  2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia”

Zarządzenie Nr 119-2023 rozstrzygnięcie konkursu

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2023.

druki do pobrania:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 • ” Roczny Program Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″ 

Roczny Program Współpracy na 2023 rok- z dziennika urzędowego (1)

 • Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert

 • Procedura udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym – „Małe granty”

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Stalowa Wola na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert czyli w trybie pozakonkursowym.

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym, musi spełniać następujące warunki:

 • Być złożona na druku zgodnym z rozporządzeniem MRPiPS (wzór oferty)
 • dotacja nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł.
 • musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 • musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym.
 • nie może stanowić części większego zadania, musi być to samodzielne zadanie.
 • Jedna organizacja może, w trybie art. 19a ustawy, otrzymać w danym roku kalendarzowym, maksymalnie 20 tys. złotych.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Oferty należy złożyć min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w Biurze Obsługi Klienta
(pokój nr 1), ul. Wolności 7 lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
z dopiskiem „MAŁY GRANT”.

Prezydent Miasta Stalowej Woli w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu oferty uznaje lub nie uznaje celowość realizacji tego zadania.

W przypadku nie uznania celowości złożonej oferty dalsze postępowanie się kończy.

W przypadku uznania celowości złożonej oferty, zamieszcza się ją na okres 7 dni na:

 • stronie internetowej Urzędu Miasta (stalowawola.pl zakładka „Oferty w trybie małych grantów”),
 • tablicy ogłoszeń Urzędu
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi”.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej (druk).

Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 5, i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Prezydent Miasta Stalowej Woli niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Po wykonanym zadaniu organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zakończenia zadania, według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS. (wzór sprawozdania).

Pliki do pobrania:

 1. Opis faktury (dobre praktyki)
 2. Porozumienie o współpracy wolontarystycznej
 3. Rozliczenie pracy wolontariuszy i pracy społecznej

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31