Żłobki i kluby dziecięce

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Informacja na temat Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących  działalność na terenie Gminy Stalowa Wola.

 1. Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola pok. 12 tel. (15) 643-34-77
 2. Podstawa prawna
  1. Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267).
  4. Uchwała Nr X/121/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 3. Sposób załatwienia sprawy
  1. Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Należy złożyć Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wraz z załącznikami :
   • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu
   • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP
   • oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych
   • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności, numer PESEL
   • kopia dowodu dokonania opłaty
   • dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka
   • w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 4. Opłaty
  Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 200 zł.  Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli nr : 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630.
 5. Termin załatwienia sprawy
  Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.
 6. Tryb odwoławczy
  W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl zawiera informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3.

Załączniki do pobrania:
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Oświadczenie NIP
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenia o warunkach lokalowych

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021

pon wt. śr czw pt. sob. niedz.
1
 • Wystawa "Trudne…
 • Muzeum otwarte dla g…
2
 • Wystawa "Trudne…
3
 • Wystawa "Trudne…
4
 • Wystawa "Trudne…
5
6
7
 • Wakacje w Muzeum
8
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
9
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
10
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
11
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
12
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
13
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
14
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
15
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
16
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
17
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
18
 • Wakacje w Muzeum
 • Rozwadowski Targ Sta…
 • Plenerowa Szkoła Let…
19
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
20
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
21
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
22
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
23
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
24
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
25
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
26
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
27
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
28
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
29
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
30
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
31
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…