Szkoły

Wykaz szkół

Nazwa szkoły Adres szkoły Dyrektor Telefon/ Nr RSPO
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1

im. Wacława Górskiego
37-450- Stalowa Wola,
ul. Dmowskiego 9
http://www.psp1stw.szkola.pl/
psp1stw@wp.pl
Małgorzata Kalinka

Tel./fax: 15 842 11 32

Nr RSPO:29377

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3
im. Bohaterów Westerplatte
37-450- Stalowa Wola,
ul. Wyszyńskiego 14
http://psp3stalowawola.pl
psp3stw@wp.pl
Elżbieta Sudoł – Wasyliszyn

Tel./fax: 15 842 11 86

Nr RSPO:29378

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 4

im. E. Kwiatkowskiego
37-450 Stalowa Wola,
ul. Niezłomnych 1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027214346180
szkola4@stalowawola.pl
Iwona Gałczyńska

Tel./fax: 15 842 11 87

Nr RSPO:19754

Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika
37-450 Stalowa Wola,
ul. Okulickiego 14
www.psp7stalowa.pl
psp7@stalowawola.pl
Alicja Bartoszek

Tel.: 15 842 04 88

Nr RSPO:19590

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 11

im. Szarych Szeregów
37-450 Stalowa Wola,
ul. Wojska Polskiego 9
http://www.szkola11.pl
psp11@stalowawola.pl
Agnieszka Pawlina Tel.: 15 842 49 22
Fax: 15 842 49 23

Nr RSPO:20719

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2
im. Jana Pawła II
37-450 Stalowa Wola,
ul. Mickiewicza 15
http://psp2.stalowawola.pl
psp2stalowa@wp.pl
Ryszard Andres Tel.: 15 842 63 83
Fax: 15 842 62 00

Nr RSPO:262416

 Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 5 im. Energetyków
37-450 Stalowa Wola,
ul. Energetyków 18
http://zso1.idhost.pl
zso1@zso1.idhost.pl
psp5@stalowawola.pl
Dorota Kornek

Tel./fax: 15 810 94 94

Nr RSPO:21981


Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
37-450 Stalowa Wola,
ul. Wojska Polskiego 9
www.zso2.edu.pl
sekretariat@slosw.pl
Marek Czopor

Tel./fax: 15 842 18 33

Nr RSPO:21360

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II  37-450 Stalowa Wola,
ul. Poniatowskiego 55
www.zs3.stalowawola.szkolnastrona.pl
psp12@stalowawola.pl
Marek Kopera

Tel.: 15 842 28 86

Nr RSPO:29732

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego 37-464 Stalowa Wola,
ul. Rozwadowska 10
www.zs4.stalowawola.pl
sekretariat@psp9stw.pl
Lucyna Żminda

Tel.: 15 842 04 29

Nr RSPO:34449

Wykaz szkół i placówek wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Stalowa Wola – stan na 1 września 2019r.

l.p. Nazwa szkoły lub placówki Typ szkoły lub placówki Adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej  w Stalowej Woli Szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym 37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. Józefa Skoczyńskiego 1
2. Niepubliczne Przedszkole „Bąbelkowo” w Stalowej Woli przedszkole 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 4A
3. Niepubliczne Przedszkole „Dzieciaki.pl” w Stalowej Woli przedszkole 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 10
4. Domowa Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne w Stalowej Woli przedszkole 37-450 Stalowa Wola, ul. Harcerska 2
5. Planeta Przedszkolaka Przedszkole Językowe w Stalowej Woli przedszkole 37-450 Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 60B
6. Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat w Stalowej Woli przedszkole 37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 10C
7. Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat II w Stalowej Woli przedszkole 37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 10B
8. Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” w Stalowej Woli przedszkole 37-450 Stalowa Wola
ul. Generała Leopolda Okulickiego 24
37-450 Stalowa Wola
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4
9. Przedszkole Prywatne „Ene-Due-Rabe” w Stalowej Woli przedszkole 37-450 Stalowa Wola
ul. Marcelego Siedlanowskiego 3
10. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Stalowej Woli przedszkole 37-450 Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 64D

 

Dostęp do statutu poszczególnych jednostek możliwy jest po najechaniu kursorem na ich nazwę.

Informacje nt. zakresu i przedmiotu działania jednostek znajdą Państwo na ich stronach internetowych.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

  1. Przepisy prawne:
   • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z póż. zm.)
   • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  2. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia (art. 15 ust.1 ustawy o systemie oświaty).
  3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia  18 roku życia (art. 15 ust.2 ustawy o systemie oświaty).
  4. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych (art. 16 ust.5 ustawy o systemie oświaty).
  5. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez (art. 16 ust.5a ustawy  o systemie oświaty):
   • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej
   • przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację
   • przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne posiadających akredytację
   • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawców
  6. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 16 ust. 7 ustawy  o systemie oświaty).
  7. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie w których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki (art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty).
  8. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat, a w szczególności (art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty):
   • kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a także współdziałają  z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 pkt 3 i 4,
   • prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
  9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
   • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
   • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
   • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych
   • zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych  w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8
   • powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązek nauki   przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie. (art. 18 ustawy o systemie oświaty)
  10. Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7 lub w Wydziale Edukacji i Zdrowia ul. Wolności 9, pokój nr 14. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 643 34 78.
  11. W  myśl art. 20  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572  z póż. zm.) niespełnianie  obowiązku szkolnego  lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

Załączniki do pobrania
Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31