Kształcenie młodocianych pracowników

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 2. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu- dotyczy ZSZ.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy szkół branżowych.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 9. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Wymagane dokumenty

Do wniosku pracodawca obowiązany jest dołączyć :

 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Świadectwo pracy młodocianego pracownika,
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie),
 • Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się  o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wszystkie załączane do wniosku dokumenty w formie kserokopii należy potwierdzić „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Zgodnie z Art. 122 ustawy Prawo oświatowe oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowej Woli
Wydział Edukacji i Zdrowia
37-450 Stalowa Wola
ul. Wolności 7
II piętro, pok. 37

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy : (15) 643-34-77

E-mail : ekotwica@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa : Kotwica Ewelina

Tryb odwoławczy : zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie przysługuje w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. W art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dodana została regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Załączniki:

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • Rozwadowski Targ Sta…
22
23
24
25
 • Kuźnia Kariery Stalo…
26
27
28
29
30