Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Jednostka odpowiedzialna
  Referat Spraw Obywatelskich
  37 – 450 Stalowa Wola
  ul. Wolności 9
  pok. 18
  tel. 15 643-34-83
 2. Podstawa prawna
  a) Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137)
  b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
  c) Uchwała Nr LXXV/994/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – z późn. zm.
  d) Uchwała Nr LXXV/993/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stalowa Wola.
 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy.
  Wniosek oraz załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży alkoholu będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu o bezpieczeństwie żywienia i żywności.
 2. Opłaty
  Opłaty za korzystanie z zezwoleń pobierane są na podstawie art. 11 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wynoszą:

  • 525 zł na sprzedaż  napojów zawierających do 4,5 % alkoholu (oraz piwa).
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 -18 % alkoholu  (z wyj. piwa ).
  • 2100 zł na sprzedaż  napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

  Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców, którzy w danym lokalu po raz pierwszy ubiegają się o zezwolenia alkoholowe. Przedsiębiorcy już prowadzący handel alkoholem w danym lokalu składają oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni i na podstawie tych oświadczeń liczona jest opłata. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu o zawartości do 4,5%  (oraz piwa) przekroczy kwotę 37.500,- zł  – opłata wynosi  1,4%  ogólnej wartości sprzedaży. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu powyżej 4,5 -18% (z wyjątkiem piwa) przekroczy 37.500,- zł  – opłata również wynosi 1,4%  ogólnej wartości sprzedaży. W przypadku alkoholu powyżej 18% jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy 77.000,- zł opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości to wnoszą opłaty jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność.

  W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 ustawy d nia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

 3. Sposób i termin załatwienia sprawy
  Do 30 dni od złożenia wniosku – zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
  Terminy na 2019 r.
  – 19 września
  – 24 października
  – 21 listopada
  – 19 grudnia
 4. Tryb  odwoławczy
  W przypadku decyzji odmownej Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu złożone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za dany rok

Wniosek – lokal gastronomiczny

Wniosek – lokal sklepowy

Wniosek – wydanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek – wydanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stalowa Wola

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała z 9 lipca 2019 r.

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
 • Tradycyjny Koncert N…
5
6
 • „Usłyszeli Trzej Kró…
7
8
9
10
 • Przystanek "His…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • Noworoczne Spotkanie…
 • Koncert "Przy m…
31
 • Koncert "Bieszc…