Najnowsze informacje

„Miasto cyfrowe”- warsztaty o wdrożeniach rozwiązań smart city.

19.05.2022

W dniach 17-18 maja 2022 r., w Stalowej Woli, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu przedstawicieli miast wchodzących w skład sieci tematycznej MIASTO CYFROWE, która ukierunkowana jest na wzmocnienie kompetencji polskich miast do wdrażania nowej ścieżki rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze cyfryzacji.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 6 polskich miast: Hrubieszów, Jarosław, Rydułtowy, Stalowa Wola, Świdwin i Zabrze. Spotkanie prowadzone było przez Ekspertów Związku Miast Polskich i zrealizowane zostało w formie hybrydowej. Część uczestników wzięła w nim udział stacjonarnie, a część online.  

Uczestnicy zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia i dobre praktyki w zakresie realizacji projektów cyfrowych oraz SMART CITY, a także wskazali wyzwania na przyszłość, bariery i potrzeby w zakresie rozwoju cyfryzacji oraz wdrażania nowych rozwiązań dla inteligentnych miast. Wśród wielu zidentyfikowanych wyzwań wskazano m.in.: dostęp do funduszy na cyfryzację, zapewnienie wykwalifikowanej kadry IT i sprawne zarządzanie procesami cyfryzacji, analizę przedwdrożeniową z zakresu cyfryzacji, integrację – interoperacyjność systemów i danych, wdrożenie strategii transformacji cyfrowej, upowszechnienie korzystania z e-usług, rozwój kompetencji cyfrowych kadry JST i mieszkańców. 

 W czasie spotkania analizowano także przyczyny obserwowanego we wszystkich miastach, niewystarczającego wykorzystania miejskich usług cyfrowych oraz możliwe sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. 

 Spotkanie zorganizowane zostało przez Związek Miast Polskich w ramach Programu “Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków MF EOG na lata 2014 – 2021. Jednym z zadań tego programu jest budowanie Sieci Wymiany Doświadczeń (SWD) dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych miast.

O szczegółowych założeniach SWD możecie Państwo przeczytać na stronie https://www.miasta.pl/strony/empirie 


„Digital City”-a workshop on the implementation of smart city solutions.

On May 17-18, 2022 there was held in StalowaWola, the first meeting of the cities representatives team, included in the thematic network DIGITAL CITY, which is aimed at strengthening the competence of Polish cities to implement a new path of development through the exchange of experience and good practices in the field of digitization. 

The meeting was attended by representatives of 6 Polish cities: Hrubieszów, Jarosław, Rydułtowy, StalowaWola, Świdwin and Zabrze. The meeting was conducted by Experts of the Association of Polish Cities and was implemented in a hybrid form. Some of the participants took part in it stationary, and some online. 

Participants presented past achievements and good practices in the implementation of digital and SMART CITY projects, and identified future challenges, barriers and needs in the development of digitization and the implementation of new solutions for smart cities. Among the many challenges identified were: access to funds for digitization, provision of qualified IT staff and efficient management of digitization processes, digitization pre-implementation analysis, integration – interoperability of systems and data, implementation of digital transformation strategies, widespread use of e-services, and development of digital competencies of TSU staff and residents.

The meeting also analyzed the reasons for the insufficient use of municipal digital services observed in all cities, and possible ways to counter this phenomenon.

 The meeting was organized by the Association of Polish Cities within the framework of the „Local Development” Program, financed from the funds of the EEA MFF for 2014 – 2021. One of the tasks of this program is to build an Experience Sharing Network (SWD) for project participants and other interested cities.

You can read about the detailed assumptions of the SWD at https://www.miasta.pl/strony/empirie 

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31