Najnowsze informacje

Rusza rekrutacja do projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – PRZEDŁUŻENIE NABORU DEKLARACJI

20.08.2018

Przedłużony został termin składania deklaracji dotyczących udziału w projekcie „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”. Jeszcze do tego czwartku 23 sierpnia będzie można złożyć stosowne dokumenty w godz. od 8.00 – 15.00 pod adresem: Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9, pokój nr 36.

Przypominamy, że 85% dofinansowania do wymiany kotłów mają szansę otrzymać mieszkańcy Stalowej Woli.

Gmina Stalowa Wola rozpoczyna proces rekrutacji do udziału w projekcie pt. „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych oraz Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w ramach.

 Deklaracje dotyczące udziału w projekcie można będzie składać osobiście od poniedziałku do piątku w terminie od 30 lipca 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r. w godz. od 8.00 – 15.00 pod adresem:

Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9, pokój nr 36

tel. 15-847-93-18, email: kotly@stalowawola.pl

Warunkiem prawidłowo wypełnionej i skompletowanej deklaracji udziału w projekcie jest wcześniejsze zlecenie i opłacenie przez mieszkańca miasta lub zarządca budynku wielorodzinnego zlecenia wykonania weryfikacji technicznej budynku, w którym docelowo wymienione zostanie źródło ciepła lub wykonany będzie przyłącz do sieci ciepłowniczej.

Zlecenia wykonania weryfikacji technicznej w budynkach należy składać od poniedziałku do piątku w terminie od 2 lipca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. w godz. od 8.00 – 15.00 pod adresem:

Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9, pokój nr 36

tel. 15-847-93-18, email: kotly@stalowawola.pl

Do przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków wybrana została firma: Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 48, 38-400 Krosno. Dane kontaktowe:

tel.  692-509-109  lub 666-520-905, e-mail: ekosfera.oze@wp.pl, ekosfera.dotacje4@wp.pl

Koszt wykonania weryfikacji technicznej budynku to:

 • 90 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wnioskuje pojedynczy mieszkaniec
 • 350 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wnioskuje wspólnota/spółdzielnia/zarządca budynku wielorodzinnego.

W kwestii ustalenia dokładnego terminu i przeprowadzenia weryfikacji technicznych w budynkach będą się z Państwem kontaktowali przedstawiciele firmy Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o.

Do deklaracji uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy obowiązkowo załączyć następujące załączniki:

 1. podpisaną jednostronnie Umowę użyczenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu) miejsca na wykonanie instalacji w liczbie 2 egzemplarzy,
 2. dowód wpłaty za przeprowadzenie weryfikacji technicznej (odpowiednio Załącznik nr 3a lub Załącznik 3b do Regulaminu)
 3. do wglądu – dokument potwierdzający prawo własności lub do dysponowania budynkiem (np. akt notarialny, wypis rejestru gruntów lub wydruk z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – www.ekw.ms.gov.pl),
 4. w przypadku posiadacza zależnego (użytkownik, najemca, dzierżawca, itp.) – oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) – do wglądu oraz oryginał zgody właściciela lub administratora budynku na realizację zadania (Załącznik nr 4 do Regulaminu),
 5. w przypadku Spółdzielni/Wspólnoty mieszkaniowej/zarządcy budynku wielorodzinnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd kopia uchwały Spółdzielni/Wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu lub w przypadku pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo,
 6. w przypadku osób spełniających kryterium ubóstwa energetycznego (społeczno-ekonomicznego) na potwierdzenie spełnienia tego kryterium mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginał przynajmniej jednego z poniższych dokumentów:

a. Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup – decyzja administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup opału na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) lub dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) albo decyzja administracyjna przyznająca pomoc w postaci opału na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

b. Dla osób z niepełnosprawnością – aktualne jedno z następujących orzeczeń:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy,
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KRUS.

c. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie.

d. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych – decyzja administracyjna przyznająca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.),

e. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci – decyzja administracyjna przyznająca zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) lub karta dużej rodziny.

Informujemy, że udział w projekcie ma charakter dobrowolny, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

Aktualne pliki do pobrania:

Przydatne wzory dokumentów dla budynków wielorodzinnych (zarządca zobowiązany jest dostosować deklarację na własny użytek):

Beneficjent zbiorowy (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Właściciele Kamienic Czynszowych, zarządca budynku wielorodzinnego) prowadzi rekrutację wśród mieszkańców danego budynku. Beneficjent zbiorowy przyjmuje od mieszkańców biorących udział w projekcie oświadczenia dotyczące spełnienia warunków kryterium społeczno- ekonomicznego. Następnie w deklaracji zbiorczej dla danego budynku składa oświadczenie zbiorcze w tym zakresie.

O PROJEKCIE

Projekt „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach mieszkańcy Stalowej Woli mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w wysokości do 85%. Co istotne, z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, ale również wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Po przystąpieniu do projektu, stalowowolanie będą mieli możliwość wymiany starych pieców na gazowe kotły c.o. – kondensacyjne, automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą lub automatyczne kotły na ekogroszek. Dodatkowo istnieje również możliwość utworzenia przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. W czasie weryfikacji technicznej budynku eksperci doradzą, które źródło energii będzie najkorzystniejsze dla poszczególnych mieszkańców.

KOSZTY PROJEKTU

– Możliwość dofinansowania wynosi do 85% inwestycji i to jest maksymalna dotacja jaka może być udzielone. Wkład własny mieszkańca to jest 15% wartości inwestycji oraz koszty poniesione z doliczeniem podatku VAT. W większości przypadków to będzie 8% stawka podatku VAT. Jeżeli nieruchomość przekracza 300 m kw, wtedy liczony jest 23% VAT. Również w sytuacji kiedy w danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza mamy wyższą stawkę VAT-u – wyjaśniał podczas spotkania Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Jak zaznaczył włodarz miasta, koszty jakie mogą mieszkańcy jeszcze ponosić, to koszty niekwalifikowane, które będą związane z niezbędnymi przeróbkami dotyczącymi instalacji nowego źródła ciepła. Już na etapie weryfikacji nieruchomości będzie wykazane czy spełnia ona kryteria projektu.

Projekt wymiany źródeł ciepła jest projektem parasolowym, co oznacza, że to Miasto bierze na siebie ciężar jego przygotowania, wdrożenia i utrzymania. Miasto pozyskuje dofinansowanie, organizuje przetarg na wykonanie instalacji, zapewnia inspektorów nadzoru przy montażu i jest właścicielem instalacji przez 5 lat od zakończenia projektu. Przez ten okres mieszkańcy będą musieli w ramach trwałości projektu ubezpieczyć instalację i utrzymywać ją w należytym stanie. Po zakończeniu projektu zostanie ona przekazana nieodpłatnie właścicielom nieruchomości.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w projekcie jest lokalizacja nieruchomości na terenie Stalowej Woli, uregulowany stan prawny obiektu, brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań mieszkańca wobec Miasta. Ważne jest również, by w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła, w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie jego efektywności energetycznej (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne itp.).

Mieszkaniec, który posiada prawo do dysponowania budynkiem, w którym będzie wymieniany kocioł, aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, będzie musiał złożyć stosowną deklarację, przejść przez techniczną weryfikację budynku (koszt 90 zł za domek, 350 zł za blok) i zlikwidować stare nieefektywne źródło ciepła.

– Jeżeli Państwo zdecydujecie się na zgłoszenie do projektu, to będzie z państwa strony koszt rzędu 90 zł, który nie będzie podlegał zwrotowi, również w sytuacji, gdybyście się Państwo nie zakwalifikowali do projektu np. ze względu na to, że warunki techniczne uniemożliwiałyby realizację projektu w Państwa nieruchomości – zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Weryfikacja techniczna musi być wykonana przed złożeniem deklaracji uczestnictwa w projekcie, ale nie daje ona gwarancji uzyskania dofinansowania i znalezienia się na liście uczestników. W czasie weryfikacji będzie prowadzone doradztwo w zakresie doboru urządzeń, określone zostaną koszty niekwalifikowane i wykonana będzie dokumentacja fotograficzna.

TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

Zainteresowani będą mogli poznać szczegóły projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” podczas organizowanych spotkań informacyjno-edukacyjnych. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca o godzinie 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Kolejne, również w bibliotece o godzinie 17.30, przewidziane jest na piątek 29 czerwca.

Od 2 do 12 lipca będzie można składać zlecenia wykonania weryfikacji technicznych (formularz poniżej), od 6 do 28 lipca będą przeprowadzane indywidualne weryfikacje budynków zgłoszonych do jej wykonania. Jeśli nieruchomość pozytywnie przejdzie ten etap i właściciel będzie zainteresowany wymianą kotła z 85% dofinansowaniem, to w dniach od 30 lipca do 16 sierpnia powinien złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 9 w pokoju nr 6 w godzinach od 8.00 do 15.00. 31 sierpnia natomiast ukaże się lista rankingowa.

Na początku przyszłego roku Urząd Marszałkowski ogłosi wyniki naborów wniosków i jeśli Miasto Stalowa Wola uzyska dofinansowanie, to od kwietnia 2019 roku do października 2020 roku montowane będą nowe instalacje.

Informacje dotyczące projektu dostępne są w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 9 pok. nr 6. Można się kontaktować osobiście, telefonicznie pod numerem: (015) 643-34-43 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kotly@stalowawola.pl Zapraszamy do udziału w projekcie!

Do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa Elementarz p…
2
 • Wystawa Elementarz p…
3
 • Wystawa Elementarz p…
4
 • Wystawa Elementarz p…
5
 • Wystawa Elementarz p…
6
 • Wystawa Elementarz p…
7
 • Wystawa Elementarz p…
8
 • Wystawa Elementarz p…
9
 • Wystawa Elementarz p…
10
 • Wystawa Elementarz p…
11
 • Wystawa Elementarz p…
12
 • Wystawa Elementarz p…
13
 • Wystawa Elementarz p…
14
 • Wystawa Elementarz p…
15
 • Wystawa Elementarz p…
16
 • Wystawa Elementarz p…
17
 • Wystawa Elementarz p…
18
 • Wystawa Elementarz p…
19
 • Wystawa Elementarz p…
20
 • Wystawa Elementarz p…
21
 • Wystawa Elementarz p…
22
 • Wystawa Elementarz p…
23
 • Wystawa Elementarz p…
24
 • Wystawa Elementarz p…
25
 • Wystawa Elementarz p…
26
 • Wystawa Elementarz p…
27
 • Wystawa Elementarz p…
28
 • Wystawa Elementarz p…
29
 • Wystawa Elementarz p…
30
 • Wystawa Elementarz p…
31
 • Wystawa Elementarz p…