Dofinansowanie tekstu kultury

Zarządzenie Nr 178/2021
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 1 lipca 2021 roku

w sprawie określenia treści wniosku o dofinansowanie tekstu kultury z budżetu Gminy Stalowa Wola oraz wymaganych do niego załączników.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Autorzy tekstów kultury, ubiegający się o dofinansowanie z budżetu Gminy Stalowa Wola zobowiązani są do każdorazowego złożenia wniosku do siedziby Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłania go drogą pocztową na wskazany powyżej adres, wraz z uzupełnionymi, wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać następujące elementy:
 • dane Wnioskodawcy,
 • tytuł tekstu kultury,
 • opis tematyki zawartej w tekście kultury,
 • krótki opis dotychczasowego dorobku oraz osiągnięć lub w przypadku debiutu recenzję tekstu kultury,
 • podpisane oświadczenie dotyczące treści zawartych w autorskim tekście kultury,
 • podpisaną klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wniosek każdorazowo zostanie zaopiniowany przez pracownika na stanowisku ds. kultury Urzędu Miasta Stalowej Woli, a następnie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
 2. O decyzji Prezydenta Miasta Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie bądź elektronicznie, zgodnie z wybraną formą doręczenia wniosku.

§ 2

 1. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich elementów, o których mowa
  w 1 ust. 2, Wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia wniosku, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o wystąpieniu braków formalnych.
 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia w tekście kultury elementów, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, Gmina może zażądać zwrotu otrzymanego dofinansowania.

§ 3

 Załącznikami do niniejszego Zarządzenia są:

 1. podpisane oświadczenie dotyczące treści zawartych w autorskim tekście kultury,
 2. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia wniosku o dofinansowanie tekstu kultury

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie dotyczące treści zawartych w autorskim tekście kultury

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31