Najnowsze informacje

Konkurs na stanowiska dyrektorów stalowowolskich szkół i przedszkoli

09.05.2016

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 

1) Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Wacława Górskiego  w Stalowej Woli,ul. Romana Dmowskiego 9;

2)  Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15;

3) Przedszkola nr 1 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 2A;

4) Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w  Stalowej Woli, ul. Ks. Jana Skoczyńskiego 5;

5) Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57;

6) Przedszkola nr 9 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5;

7) Przedszkola Integracyjne nr 12 im. Jana  Christiana Andersena w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 20;

8) Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli, ul. Obrońców Westerplatte 1.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:

a) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne, bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum,

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w  okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego  w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego  – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,  o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia    2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 168);

2) do konkursu może także przystąpić  nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci niebędący nauczycielami, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

a) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) ukończyli studia magisterskie,

c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,

e) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

f) spełniają wymagania określone w pkt 1 lit. b, e, g, i.

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły, do których kandydat składa ofertę;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo:

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo:

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.168);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy              z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1388 ze zmian.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty   oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76   ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.191 ze zmian. ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.572 ze zmian.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2135 ze zmian.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ….” ( nazwa, numer i adres przedszkola lub szkoły) na adres: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7,  37-450  Stalowa Wola   do dnia 24 maja 2016 r.
 1. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
2
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
3
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
4
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
5
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
6
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
7
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
 • NIST - Szkolenie: TE…
 • NIST - Szkolenie: TE…
 • NIST - Szkolenie: TE…
8
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
9
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
10
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
11
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
12
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
13
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
14
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
15
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
16
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
17
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
18
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
19
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
20
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
21
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
22
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
23
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
24
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
25
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
26
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
27
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
28
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
29
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
30
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…