Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Edukacji i Zdrowia
  37 – 450 Stalowa Wola
  ul. Wolności 9
  pok. 18
  tel.: 15 – 643-34-83
 2. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 j.t. ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.)
  • Uchwała Nr XXXIV/687/01 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 07 grudnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
  • Uchwała XXXI/574/01 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 %  alkoholu.
 3. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  Wniosek oraz załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży alkoholu będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu o bezpieczeństwie żywienia i żywności.
 4. Opłaty
  Opłaty za korzystanie z zezwoleń pobierane są na podstawie art. 11 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wynoszą:

  • 525,- zł na sprzedaż  napojów zawierających do 4,5 % alkoholu (oraz piwa)
  • 525,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 -18 % alkoholu  (z wyj. piwa ).
  • 2.100,-   zł   na sprzedaż  napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

  Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców, którzy w danym lokalu po raz pierwszy ubiegają się o zezwolenia alkoholowe.
  Przedsiębiorcy już prowadzący handel alkoholem w danym lokalu składają oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni i na podstawie tych oświadczeń liczona jest opłata. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu o zawartości do 4,5 %  ( oraz piwa ) przekroczy kwotę 37.500,- zł  – opłata wynosi  1,4 %  ogólnej wartości sprzedaży. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu powyżej 4,5 -18 % ( z wyjątkiem piwa ) przekroczy 37.500,- zł  – opłata również wynosi 1,4 %  ogólnej wartości sprzedaży. W przypadku alkoholu powyżej 18 % jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy 77.000,- zł opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości to wnoszą opłaty jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność.

 5. Sposób i termin załatwienia sprawy
  Do 30 dni od złożenia wniosku – zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 6. Tryb  odwoławczy
  W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Urzędu Miasta  lub na drodze postępowania cywilnego.

Załączniki do pobrania:
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za dany rok
Wniosek – lokal gastronomiczny
Wniosek – lokal sklepowy

Nadchodzące wydarzenia

 • Kolorowe wakacje – półkolonie dla dzieci

  1 lipca 2017
 • Letnie czytanie

  1 lipca 2017
 • Wakacje z Muzeum

  1 lipca 2017

Zobacz Kalendarz Wydarzeń