Projekty dofinansowane

MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli

Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli

Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

Logotypy

Gmina Stalowa Wola

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą

„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w  Stalowej  Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”

w ramach Programu „Kultura” Działanie 1 „Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr 84/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG zawartą w dniu 27 stycznia 2021 r. wynosi:

4 553 288,51 EUR/ 19 654 725,15 PLN w tym:

2 662 778,90 EUR/ 11 494 151,39 PLN – dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,

469 902,16 EUR/  2 028 379,68 PLN – dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa,

1 420 607,45 EUR/  6 132 194,08 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola oraz Partnerów Projektu

Miejski Domu Kultury w Stalowej Woli,

Stowarzyszenie INTBAU Norway.

OKRES REALIZACJI

15.01.2021 r. – 30.09.2023 r.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki przebudowie i wykonaniu prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotowy projekt obejmuje zarówno działania infrastrukturalne oraz działania miękkie, które zostały wypracowane wspólnie z  mieszkańcami w trakcie prowadzenia przez Beneficjenta wraz z Partnerem Polskim konsultacji społecznych. Ważnym elementem projektu jest współpraca z Partnerem Norweskim oraz doradztwo i  wymiana wiedzy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, promowania wartości tradycyjnej architektury, zwiększenie dostępu do sztuki, kultury i edukacji, a także wspólna organizacja warsztatów, wystaw i konferencji.

Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej i turystycznej zabytkowego obiektu stanowiącego pewnego rodzaju symbol – znak czasu. Przedsięwzięcie pozwoli podkreślić ponadczasowość sztuki (także tej architektonicznej czy użytkowej) oraz jej różnorodność i bogactwo. Współpraca z Partnerem zagranicznym pozwoli sięgnąć po Jego doświadczenia w  dbaniu o  lokalne dziedzictwo kulturowe.

Gmina Stalowa Wola:

Gmina Stalowa Wola odpowiada za przeprowadzenie prac konserwatorskich, remontowo – budowlanych i instalacyjnych w zabytkowym budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, w ramach których zaplanowano przebudowę i remont Sali widowiskowej, sceny i pomieszczeń przyległych w zabytkowym budynku Miejskiego Domu Kultury, dostosowania małej Sali kinowej do wymogów sali muzyczno – teatralnej wraz z adaptacją dodatkowego pomieszczenia na zaplecze sceniczne i  garderobę. W ramach projektu zaplanowano również adaptację nowych przestrzeni znajdujących się na II piętrze budynku Miejskiego Domu Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej. Pomieszczenia te obecnie pełnią funkcję pomieszczeń socjalno – magazynowych.

W pierwszym o powierzchni 35,2 m2 zostanie utworzony Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie, promowanie i utrwalanie oraz udostępnianie dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury i  Miasta Stalowej Woli.

W drugim pomieszczeniu o powierzchni 54,31 m2 powstanie sala kulturalno – edukacyjna, która stanie się miejscem edukacji kulturalnej mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych form wyrazu.

Projekt obejmuje również odnowienie sali baletowej Lasowiaków i udrożnienie ciągów komunikacyjnych, udostępniając w ten sposób wszystkie piętra budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo. Zostaną zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku (m.in. oszczędność energii) a także wdrożony będzie nowy system zamykania drzwi w obiekcie z użyciem kart magnetycznych.

Całkowity koszt wskazanych powyżej prac wynosi 3 849 470,69 EUR/ 16 616 625,14 PLN w tym:

2 229 786,88 EUR/ 9 625 098,02 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola

393 491,80 EUR/ 1 698 546,72 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola

1 226 192,01 EUR/ 5 292 980,40 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli:

Miejski Dom Kultury we współpracy z Partnerem z Państw Darczyńców norweską organizacją pozarządową INTBAU Norway odpowiada za realizację działań miękkich, w tym wdrożenie oferty kulturalno – edukacyjnej, która opierać się będzie na:

 • zarządzaniu dziedzictwem kulturowym,
 • zwiększeniu dostępu do sztuki, kultury i edukacji,
 • rozbudzaniu oraz zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Miasta i regionu,
 • przedsiębiorczości w kulturze.

Zaplanowane w trakcie realizacji projektu wydarzenia są różnorodne, skierowane do wielu grup docelowych oraz dostosowane do ich oczekiwań i potrzeb. Ich różnorodność dotyczy zarówno zaproponowanych form działań, jak i grup odbiorców docelowych. W trakcie trwania projektu zostanie przygotowana oferta 22 nowych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych, skierowana do wszystkich odbiorców kultury podczas, których mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wystawach, warsztatach, konferencjach czy też skorzystać z powstałych publikacji o charakterze edukacyjnym i promocyjnym (seria tematycznych publikacji kulturalno-edukacyjnych oraz utworzenie bazy wiedzy dla szkół z zakresu edukacji regionalnej dziedzictwa Lasowiaków).

Ponadto zostanie powołany Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, którego zadaniem będzie gromadzenie, przetwarzanie, promowanie, utrwalanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego związanego z MDK oraz Klastrer Lasowiacki, dzięki któremu będzie możliwa integracja podmiotów z terenów lasowiackich w widłach rzeki Wisły i Sanu. Niniejsze działanie ma na celu wsparcie biznesów opartych na rodzimej tradycji. Opracowane zostaną materiały źródłowe obrzędowości lasowiackiej, nastąpi reinterpretacja Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy, zaś zwieńczeniem tych działań będzie zorganizowany Festiwal Rzemiosła Lasowiackiego.

Nowa oferta kulturalno – edukacyjna wdrażana będzie również po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu w okresie jego trwałości, dzięki której będzie można uczestniczyć w 23 ciekawych wydarzeniach, takich jak: ścieżki dydaktyczne, konkursy, festiwale, koncerty, warsztaty rodzinne, pokazy edukacyjne i spektakle, powstanie również archiwum społeczne. Większość z  wymienionych działań będzie odwoływała się do dziedzictwa regionu, zarówno dziedzictwa Lasowiaków, jak i dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury oraz Miasta Stalowej Woli.

Planowane do organizacji wydarzenia skierowane będą zarówno dla seniorów, osób dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Wprowadzone zostaną działania rodzinne, międzypokoleniowe i integracyjne oraz integrujące mniejszość ukraińską w naszym mieście.

Integralną częścią projektu jest przeszkolenie 275 osób podczas 10 szkoleń, część z nich to szkolenia zawodowe skierowane głównie do pracowników Miejskiego Domu Kultury dotyczące m.in. zarządzania dziedzictwem kulturowym, oraz wprowadzenia oferty kulturalno-edukacyjnej w obszarze jej dostępności do nowych grup docelowych tj. osób niepełnosprawnych ruchowo czy osób z różnymi dysfunkcjami poprzez szkolenia kadry w  zakresie odpowiedniego reagowania na potrzeby tych grup. W  pozostałych 4 szkoleniach wezmą udział podmioty biznesowe z regionu zaangażowane w powołanie Klastra Lasowiackiego.

W projekcie przewidziano także promocję projektu, w ramach działań informacyjno-promocyjnych zaplanowano organizację konferencji prasowej inaugurującej projekt oraz konferencji naukowych opartych na prelekcjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach, pozyskanie patronatów medialnych, utworzenie strony internetowej, przygotowanie materiałów promocyjnych.

Zadanie obejmuje również działania związane z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego nie tylko w remontowanych pomieszczeniach, ale również w nowo udostępnionych przestrzeniach, które dotychczas nie były wykorzystywane na cele kulturalne.

Całkowity koszt wskazanych powyżej działań wynosi 667 417,82 EUR/2 880 975,77 PLN w tym:

406 693,02 EUR/ 1 755 531,11 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Partnera Projektu – Miejski Dom Kultury

71 769,36 EUR/ 309 799,62 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Partnera Projektu – Miejski Dom Kultury

188 955,44 EUR/ 815 645,04 PLN – wkład własny Partnera Projektu – Miejskiego Domu Kultury.

Partner Norweski Stowarzyszenie INTBAU Norway:

Współpraca z Partnerem Norweskim będzie polegała w główniej mierze na wymianie doświadczeń związanych z zarządzaniem lokalnym dziedzictwem kulturowym, opracowywaniu strategii reinterpretacji trudnego dziedzictwa, upowszechnianiu wiedzy o roli twórców pochodzenia żydowskiego w budowanie zasobów kultury narodowej.

Partner będzie brał czynny udział w wdrażaniu oferty kulturalnej realizowanej w trakcie trwania Projektu, spośród najważniejszych wydarzeń w których weźmie udział warto wymienić udział w pracach przygotowawczych związanych z organizacją wystawy “Wzorcowe miasto produkcji. Architektura Stalowej Woli 1937-1989″, wernisażu wystawy pn. “Wzorcowe miasto produkcji. Architektura Stalowej Woli 1937-1989” oraz konferencji naukowej i towarzyszących panelach dyskusyjnych jako eksperta w  temacie trudnego dziedzictwa w praktyce.

Zdobyte doświadczenie da nam możliwość pracy nad budowaniem własnego Działu Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym i budowaniem własnej tożsamość.

Całkowity koszt wskazanych powyżej działań wynosi 36 400,00 EUR/ 157 124,24 PLN w tym:

26 299,00 EUR/ 113 522,26 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Partnera z Państw Darczyńców – Stowarzyszenie INTBAU Norway

4 641,00 EUR/ 20 033,34 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Partnera z Państw Darczyńców – Stowarzyszenie INTBAU Norway

5 460,00 EUR/ 23 568,64 PLN – wkład własny Partnera z Państw Darczyńców – Stowarzyszenie INTBAU Norway.

 

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Działanie Wskaźnik Wskaźnik obowiązkowy Wartość bazowa Wartość docelowa Źródło weryfikacji wskaźnika
Poddziałanie 1.1 Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego, które zostały poddane renowacji i rewitalizacji Tak 0 1 Protokół zdawczo-odbiorczy
Liczba przeszkolonych osób Tak 0 275 Sprawozdania z realizacji szkoleń, listy obecności
Liczba szkoleń zawodowych Tak 0 6 Sprawozdanie z realizacji szkoleń, listy obecności
Liczba działań kulturalnych zorganizowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego Tak 0 22 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń
Liczba utworzonych miejsc pracy Tak 0 3 Umowy o pracę
Roczna liczba osób odwiedzających wspierane projekty Tak 103 422 110 462 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń, dokumenty księgowe dotyczące sprzedaży biletów
Roczny dochód ze wspieranych projektów Tak 1 018 345 1 038 545 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń, sprawozdania z działalności MDK
Liczba projektów opracowanych w porozumieniu ze społecznością lokalną i/lub gminami Nie 0 1 Listy obecności z konsultacji społecznych, raport z konsultacji społecznych

 

Informacje o projekcie:

www.stalowawola.pl
www.eogkultura.mkidn.gov.pl
www.mdkstalowawola.pl
www.intbau.org/chapters/norway-2/

Urząd Miasta Stalowej Woli

Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 6
tel.: 15 643 34 43

Osoby do kontaktu: Dorota Szymańska, Agnieszka Mączka, Diana Pasierb

Miejski Dom Kultury:

ul. 1. Sierpnia 9
tel.: 15 842 09 50

Osoby do kontaktu: Marek Gruchota, Małgorzata Szufnarowska – Plewik

Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego ENG

Logotypy

Municipality of Stalowa Wola

announces the start of the project:

“Reconstruction and conservation works in the Municipal Community Centre in Stalowa Wola for an effectively use of the cultural heritage”

under the “Culture” Programme, Action 1 “Improving Cultural Heritage Management” co-financed by the European Economic Area Financial Mechanism for 2014–2021.

The total value of the project in accordance with contract No. 84/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG concluded on 27 January 2021 is:

4,553,288.51 EUR/ 19,654,725.15 PLN of which:

2,662,778.90 EUR / 11,494,151.39 PLN – financing from the EEA Financial Mechanism;

469,902.16 EUR/ 2,028,379.68 PLN – financing from the State Budget;

1,420,607.45 EUR / 6,132,194.08 PLN – own contribution of the Municipality of Stalowa Wola and Project Partners: Municipal Community Centre in Stalowa Wola, INTBAU Norway.

IMPLEMENTATION PERIOD

15.01.2021–30.09.2023

PROJECT OBJECTIVE

The main objective of the project is to improve the management of cultural heritage by creating suitable conditions for cultural activities thanks to the reconstruction and conservation works at the Municipal Community Centre in Stalowa Wola.

SUBJECT OF THE PROJECT

The project in question covers both infrastructural and soft activities, which have been developed together with the local community during public consultations conducted by the Beneficiary and the Polish Partner. An important element of the project is cooperation with the Norwegian Partner as well as consulting and knowledge exchange in the field of cultural heritage management, promoting the values of traditional architecture, increasing access to art, culture and education, as well as joint organisation of workshops, exhibitions and conferences.

The implementation of the project will strengthen the representative and tourist function of the historic building, which is a kind of symbol – a sign of its times. The project will emphasize the timeless nature of art (including architectural and functional art), as well as its diversity and richness. Cooperation with the Foreign Partner will let us draw on its experience in taking care for the local cultural heritage.

Municipality of Stalowa Wola:

The Municipality of Stalowa Wola Commune is responsible for carrying out conservation, renovation, construction and installation works in the historic building of the Community Centre in Stalowa Wola, as part of which it is planned to reconstruct and renovate the auditorium, the stage and adjacent rooms in the historic building of the Community Centre, perform adaptive reuse works so as to convert a small cinema room into a music and theatre hall along with the adaptation of an additional room for the backstage and dressing room purposes. As part of the project, it is also planned to adapt new premises located on the second floor of the Community Centre building so that they can host cultural activities. These premises are currently used as staff lounge and storage rooms.

In the first room, with the area of 35.2 m2, the Local Cultural Heritage Management Department will be created, which will be responsible for collecting, processing, promoting, preserving and sharing the heritage of the Community Centre and the city of Stalowa Wola.

In the second room, with the area of 54.31 m2, a cultural and educational room will be created, which will become a place of cultural education for the local community participants with the use of modern forms of expression.

The project also provides for the renovation of the Lasowiacy group ballet room and widening of communication routes, thus making all floors of the building accessible to people with physical disabilities. Solutions will be implemented to improve the building’s energy efficiency (including by energy saving), and a new door locking system will be installed in the facility that will use magnetic cards.

The total cost of the above works is 3,849,470.69 EUR / 16,616,625.14 PLN, including:

2,229,786.88 EUR / 9,625,098.02 PLN – financing from the EEA Financial Mechanism for the task carried out by the Municipality of Stalowa Wola;

393,491.80 EUR / 1,698,546.72 PLN – financing from the State Budget for the task carried out by the Municipality of Stalowa Wola;

1,226,192.01 EUR / 5,292,980.40 PLN – own contribution of the Municipality of Stalowa Wola.

Municipal Community Centre in Stalowa Wola:

The Municipal Community Centre, in cooperation with the Partner from the Donor States – Norwegian non-governmental organisation INTBAU Norway is responsible for the implementation of soft activities, including the implementation of the cultural and educational proposal, which will be based on:

 • cultural heritage management;
 • increasing access to art, culture and education;
 • awakening and meeting the cultural needs and interests of the inhabitants of the city and the region;
 • entrepreneurship in culture.

The events planned during the implementation of the project are diverse, addressed to numerous target groups, and tailored to their respective expectations and needs. Their diversity arises from the proposed forms of activity and target audience groups. During the project, an offer of 22 new cultural and educational events will be prepared, addressed to all audiences, during which residents will have an opportunity to take part in exhibitions, workshops, conferences, or get acquainted with newly created educational and promotional publications (a series of thematic, educational publications on cultural topics and a knowledge base for schools in the field of regional education on the Lasowiacy group heritage).

In addition, the Local Cultural Heritage Management Department will be established with the task to collect, process, promote, preserve and share the cultural heritage associated with Municipal Community Centre and the Lasowiacki Cluster so as to integrate entities from the area inhabited by the Lasowiacy group at the confluence of the Vistula and San rivers. This action is aimed at supporting businesses based on native tradition. Source materials for the Lasowiacy group’s rituals will be developed, the Song and Dance Ensemble “Lasowiacy” and the Song and Dance Ensemble “Small Lasowiacy” will be reinterpreted, whereas the Lasowiacy Craft Festival will be the culmination of all these activities.

The new cultural and educational offer will continue to be implemented following the end of the material implementation of the project, i.e. during its durability period. At that time, it will be possible to benefit from 23 interesting proposals, such as: educational paths, competitions, festivals, concerts, family workshops, educational shows and performances. Community archives will be started as well. Most of the above-mentioned activities will refer to the heritage of the region (including of the Lasowiacy group and the Municipal Community Centre), as well as the heritage of the city of Stalowa Wola.

The events planned will be aimed at seniors, adults, children and teenagers, as well as all interested residents of Stalowa Wola and its neighbourhood. Family, intergenerational and integration activities will be organises, as well as initiatives to integrate the Ukrainian minority in our city.

An integral part of the project will be training 275 people during 10 seminars, including professional seminars targeted mainly at employees of the Municipal Community Centre. Training topics will revolve around cultural heritage management and making the cultural and educational offer accessible to new target groups, i.e. people with physical or various other disabilities by adequately responding to the needs of these groups. The remaining 4 seminars will be attended by business entities from the region, involved in the establishment of the Lasowiacki Cluster.

The project also provides for publicity measures. As part of the information and promotion activities, it is planned to organise a press conference inaugurating the project, as well as academic conferences based on lectures, discussion panels and workshops. Other measures will include obtaining media partners, creating a website, and preparing promotional literature.

Furthermore, the task will include the activities related to the purchase of equipment necessary to conduct cultural activities and protect cultural heritage, not only within the renovated premises, but also in newly created spaces that have not been used for cultural purposes so far.

The total cost of the activities referred to above is 667,417.82 EUR / 2,880 975.77 PLN, of which:

406,693.02 EUR / 1,755 531.11 PLN – financing from the EEA Financial Mechanism for the task carried out by the Project Partner – Municipal Community Centre;

71,769.36 EUR / 309,799.62 PLN – financing from the State Budget for the task carried out by the Project Partner – Municipal Community Centre;

188,955.44 EUR / 815,645.04 PLN – own contribution of the Project Partner – Municipal Community Centre.

Norwegian Partner – INTBAU Norway:

Cooperation with the Norwegian partner will mainly consist in the exchange of experiences related to the management of local cultural heritage, developing strategies for reinterpreting difficult heritage, as well as disseminating knowledge about the role of artists of Jewish origin in building Polish culture resources.

The Partner will take an active part in the implementation of the cultural proposal during the project period. Among the most important events in which it will participate, it is worth mentioning the involvement in the preparation of the exhibition: “The Model Production City: Architecture of Stalowa Wola 1937–1989”, the opening event for of the exhibition: “The Model Production City: Architecture of Stalowa Wola 1937–1989”, as well as a scientific conference and accompanying discussion panels in the role of an expert in difficult heritage in practice.

With the experience gained, we will become able to work on creating our own Local Cultural Heritage Management Department and building our own identity.

The total cost of the above-mentioned activities is 36,400.00 EUR / 157,124.24 PLN, including:

26,299.00 EUR / 113,522.26 PLN – financing from the EEA Financial Mechanism for the task carried out by the Partner from the Donor States – INTBAU Norway;

4641.00 EUR / 20,033.34 PLN – financing from the State Budget for the task carried out by the Partner from the Donor States – INTBAU Norway;

5460.00 EUR / 23,568.64 PLN – own contribution of the Partner from the Donor States – INTBAU Norway.

ACHIEVEMENT INDICATORS PLANNED

Action Indicator Mandatory indicator Base value Target value Verified based on
Sub-action 1.1 Number of cultural heritage sites that have undergone renovation and revitalisation Yes 0 1 Handover report
Sub-action 1.1 Number of people trained Yes 0 275 Reports on implementation of training seminars; attendance lists
Sub-action 1.1 Number of professional training seminars Yes 0 6 Report on implementation of training seminars; attendance lists
Sub-action 1.1 Number of cultural activities organised at cultural heritage sites Yes 0 22 Report on implementation of events
Sub-action 1.1 Number of jobs created Yes 0 3 Job contracts
Sub-action 1.1 Annual visitors to the supported projects Yes 103,422 110,462 Report on implementation of events; accounting documents regarding the sale of tickets
Sub-action 1.1 Annual income from the supported projects Yes 1,018,345 1,038,545 Report on implementation of events; reports on the activities of the Municipal Community Centre
Sub-action 1.1 Number of projects developed in consultation with the local community and/or municipalities No 0 1 Attendance lists from public consultations; report on public consultations

Project information:

www.stalowawola.pl

www.eogkultura.mkidn.gov.pl

www.mdkstalowawola.pl

https://www.intbau.org/chapters/norway-2/

Stalowa Wola City Hall:

Fund-raising Department

9 Wolności St, Room 6

phone: 15 643 34 43

Contact persons: Dorota Szymańska, Agnieszka Mączka, Diana Pasierb

Municipal Community Centre (MDK):

9 1 Sierpnia St

37-450 Stalowa Wola

phone: 15 842 09 50

Contact persons: Marek Gruchota, Małgorzata Szufnarowska-Plewik

Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego UA

Logotypy

Ґміна Стальова Воля

повідомляє про початок реалізації проекту під назвою

«Перебудова та проведення консерваторських робіт у Міському будинку культури м. Стальова Воля з метою ефективного використання культурної спадщини»

в рамках Програми «Культура» Дія 1 «Покращення управління культурною спадщиною», яке співфінансується з Фінансового механізму Європейського Економічного Простору (2014-2021).

Загальна вартість проекту згідно з договором nr 84/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG заключеним 27 січня 2021 становить:

4 553 288,51 EUR/ 19 654 725,15 PLN,  у тому числі:

2 662 778,90 EUR/ 11 494 151,39 PLN  – фінансування з коштів Фінансового механізму Європейського економічного простору,

469 902,16 EUR/  2 028 379,68 PLN – фінансування  з коштів Державного бюджету,

1 420 607,45 EUR/  6 132 194,08 PLN – власний внесок Ґміни Стальова Воля та Партнерів Проекту: Міського будинку культури в м. Стальова Воля, Товариства INTBAU Norway.

ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

15.01.2021 r. – 30.09.2023 r.

МЕТА ПРОЕКТУ

Головна мета проекту – покращити управління культурною спадщиною при створенні відповідних умов для здійснення культурної діяльності за допомогою перебудови та проведення консерваторських робіт у Міському будинку культури в м. Стальова Воля.

ПРЕДМЕТ ПРОЕКТУ

Проект передбачає як інфраструктуральні, так і м’які дії, що були напрацьовані спільно з мешканцями протягом консултацій з громадськістю, які були проведені Бенефіцієнтом разом з Польським Партнером. Важлива складова проекту – це співпраця з Норвезьким Партнером, а також консультації та обмін знаннями в галузі управління культурною спадщиною, пропагування значення традиційної архітектури, поширення доступу до мистецтва, культури та освіти, а також спільна організація майстер-класів, виставок та конференцій.

Реалізація проекту дозволить зміцнити репрезентаційну та туристичну функції історичного об’єкту, який представляє собою своєрідний символ – знак часу. Проект дозволить наголосити на понадчасовому характері мистецтва (як архітектурного, так і прикладного), а також на його різноманітності та багатстві. Співпраця з Іноземним Партнером дозволить використати Його досвід охорони регіональної культурної спадщини.

Ґміна Стальова Воля:

Ґміна Стальова Воля відповідає за проведення консерваторських, ремонтно-будівельних та інсталяційних робіт в історичній будівлі Міського будинку культури, які передбачають перебудову та ремонт глядацького залу, сцени та суміжних приміщень в історичній будівлі Міського будинку культуру, адаптацію малого кінозалу для потреб музично-театрального залу разом із пристосуванням додаткового приміщення під кулуари та гардероб. В рамках проекту планується також адаптація нових приміщень розташованих на 2 поверсі будівлі Міського будинку культури для провадження культурної діяльності. На даний момент ці приміщення виконують функцію соціальних кімнат та складів.

У першому з них, площею 35.2 кв.м., буде створений Відділ управління регіональною культурною спадщиною, який буде відповідати за збирання, опрацювання, пропагування, зберігання і поширення спадщини Міського будинку культури та міста Стальова Воля.

У другому приміщенні, площею 54.31 кв.м., буде створений культурно-освітній зал, який стане місцем культурної освіти для мешканців із використанням сучасних форм експресії.
Проект також передбачає відновлення танцювального залу лясов’яків та розблокування комунікаційних мереж, щоб таким чином надати доступ до всіх поверхів будівлі людям із обмеженими руховими можливостями. Будуть використані рішення, які покращують енергоефективність будівлі (зокрема збереження енергії), а також буде застосована нова система закривання дверей в об’єкті із використанням магнітних карток.
Загальна вартість перелічених вище робіт становить 3 849 470,69 EUR/ 16 616 625,14 PLN, в тому числі:

2 229 786,88 EUR/ 9 625 098,02  – вартість фінансування з коштів Фінансового механізму ЄЕП для завдання, яке реалізується Ґміною Стальова Воля

393 491,80 EUR/ 1 698 546,72 PLN  – вартість фінансування з коштів Державного бюджету для завдання, яке реалізується Ґміною Стальова Воля

1 226 192,01 EUR/ 5 292 980,40 PLN – власний внесок Ґміни Стальова Воля.

Міський будинок культури у Стальовій Волі:

Міський будинок культури у співпраці з Партнером з Держав-Донорів – норвезькою неурядовою організацією INTBAU Norway відповідає за реалізацію м’яких дій, зокрема впровадження культурно-освітньої пропозиції, яка спиратиметься на:

 • управлінні культурною спадщиною,
 • покращенні доступу до мистецтва, культури та освіти,
 • збільшенні та заспокоєнні культурних потреб та зацікавлень мешканців міста та регіону,
 • підприємливості в сфері культури.

Заходи заплановані протягом реалізації проекту є різноманітними, адресованими до багатьох груп та пристосованими до їхніх очікувань і потреб. Їхня різноманітність відображатиметься як у пропонованих формах дій, так і групах цільової аудиторії. Під час проекту буде створена пропозиція 22 нових культурно-освітніх заходів, адресована до всіх реципієнтів культури, протягом яких мешканці зможуть взяти участь у виставках, майстер-класах, конференціях, а також зможуть користуватися створеними виданнями освітнього та промоційного характеру (серія тематичних культурно-освітніх видань, а також створення для шкіл бази знань з галузі регіональної освіти про спадщину лясов’яків).

Крім того буде створений Відділ управління регіональною культурною спадщиною, завданням якого буде збирання, опрацювання, пропагування, зберігання та поширення культурної спадщини пов’язаної з МБК, а також Лясов’яцький кластер, завдяки якому буде можливо інтегрувати суб’єкти з лясов’яцьких територій в розгалуженні Вісли та Сяну. Ця дія має на меті підтримку бізнесів, які опираються на місцевих традиціях. Будуть опрацьовані першоджерела про лясов’яцьку обрядовість, а також відбудеться реінтеграція Ансамблю пісні й танцю „Лясов’яци” та Ансамблю пісні й танцю „Малі лясов’яци”, на завершення цих заходів буде зорганізований Фестиваль Лясов’яцького Ремесла.

Нова культурно-освітня пропозиція буде також застосовуватися після закінчення мериторичної реалізації проекту протягом всього його існування, що уможливить участь у 23 цікавих заходах, наприклад: освітніх маршрутах, конкурсах, фестивалях, концертах, сімейних майстер-класах, едукаційних виставах та спектаклях, а також створення суспільного архіву. Більшість з вищезгаданих заходів буде спиратися на спадщину регіону – як спадщину лясов’яків, так і спадщину Міського будинку культури та міста Стальова Воля.
Заплановані для організації заходи адресовані до літніх людей, дорослих, дітей і шкільної молоді та всіх зацікавлених мешканців Стальової Волі та околиць. Будуть впроваджені форми активності: сімейні, міжпоколінні та інтеграційні, а також заходи, які інтегруватимуть українську меншину в нашому місті.

Інтегральна частина проекту це вишкіл 275 людей протягом 10 тренінгів, частина з яких – професійні навчання адресовані перш за все до співробітників Міського будинку культури, зокрема на тему управління культурною спадщиною та використання культурно-освітньої пропозиції в галузі її доступності для нових груп, тобто людей з обмеженими руховими та іншими можливостями, шляхом навчання працівників щодо правильного реагування на потреби цих груп. В інших 4 тренінгах візьмуть участь суб’єкти підприємницької діяльності з регіону, задіяні у створенні Лясов’яцького кластеру.

У самому проекті також передбачається його просування. В рамках інформаційно-комунікаційних заходів планується організація прес-конференції на початок проекту та наукових конференцій з використанням лекцій, дискусійних панелей та майстер-класів, залучення підтримки з боку ЗМІ, створення інтернет-сторінки, створення промоційних матеріалів.
Завдання передбачає також купівлю обладнання необхідного для провадження культурної діяльності не лише в відремонтованих приміщеннях, але і у нововідкритих просторах, які досі не використувалися для культурної діяльності.

Загальна вартість перелічених вище дій становить 667 417,82 EUR/2 880 975,77 PLN, в тому числі:

406 693,02 EUR/ 1 755 531,11 PLN – вартість фінансування з коштів Фінансового механізму ЄЕП для завдання, яке реалізується Партнером Проекту – Міським будинком культури

71 769,36 EUR/ 309 799,62 PLN – вартість фінансування з коштів Державного бюджету для завдання, яке реалізується Партнером Проекту – Міським будинком культури

188 955,44 EUR/ 815 645,04 PLN – власний внесок Партнера Проекту – Міського будинку культури.

Норвезький партнер – Товариство INTBAU Norway:

Співпраця з Норвезьким Партнером буде спиратися перш за все на обміні досвідом в галузі управління регіональною культурною спадщиною, опрацюванні стратегії реінтерпретації проблематичної спадщини, поширенні знань щодо ролі творців єврейського походження в творенні засобів національної культури.

Партнер буде брати активну участь у впровадженні культурної пропозиції, яка буде реалізовуватися протягом тривання проекту. Серед головних заходів, у яких він візьме участь в ролі експерта з тематики проблематичної спадщини на практиці, слід назвати участь в підготовці організації виставки „Зразкове місто виробництва. Архітектура Стальової Волі 1937-1989” і вернісажу виставки „Зразкове місто виробництва. Архітектура Стальової Волі 1937-1989”,  та наукової конференції і супутніх дискусійних панелей.

Напрацьований досвід уможливить роботу над створенням власного Відділу управління регіональною культурною спадщиною і над творенням власної ідентичності.

Загальна вартість перелічених вище заходів становить 36 400,00 EUR/ 157 124,24 PLN в тому числі:

26 299,00 EUR/ 113 522,26 PLN  – вартість фінансування з коштів  Фінансового механізму ЄЕП для завдання, яке реалізується Партнером з Держав-Донорів -Товариство INTBAU Norway

4 641,00 EUR/ 20 033,34 PLN – вартість фінансування з засобів Державного бюджету для завдання, яке реалізується Партнером з Держав-Донорів – Товариство INTBAU Norway

5 460,00 EUR/ 23 568,64 PLN – власний внесок Партнера для завдання, яке реалізується Партнером з Держав-Донорів – Товариство INTBAU Norway.

ПОКАЗНИКИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Дія Показник Обовязковий показник

Початкова

вартість

Кінцева вартість Основа верифікації показника
Піддія 1.1 Кількість об’єктів культурної спадщини, які підлягали реновації та ревіталізації

 

Так

0 1

 

Протокол передачі

Піддія 1.1 Кількість людей, які пройшли навчання

 

Так

0 275 Звіти з проведених тренінгів, списки присутніх
Піддія 1.1 Кількість професійних тренінгів

 

Так

0 6 Звіти з проведених тренінгів, списки присутніх
Піддія 1.1 Кількість культурних заходів проведених в об’єктах культурної спадщини

 

Так

0 22 Звіти з реалізації заходів
Піддія 1.1 Кількість створених робочих місць

 

Так

0 3 Трудові договори
Піддія 1.1 Річна кількість відвідувачів підтриманих проектів

 

Так

103 422 110 462 Звіти з реалізації заходів, розрахункові документи щодо продажу квитків
Піддія 1.1 Річний прибуток з підтриманих проектів Так 1 018 345 1 038 545 Звіти з реалізації заходів, звіти з діяльності МБК
Піддія 1.1 Кількість проектів опрацьованих з залученням місцевої громади та/або ґмін Нi 0 1 Списки присутніх на консультаціях з громадськістю, звіт з громадських слухань

Інформація про проект:

www.stalowawola.pl

www.eogkultura.mkidn.gov.pl

www.mdkstalowawola.pl

https://www.intbau.org/chapters/norway-2/

Адміністрація м. Стальова Воля

Відділ залучення грошових коштів

ul. Wolności 9, pok. nr 6

tel.: 15 643 34 43

Контактні особи:  Дорота Шиманська, Аґнєшка Мончка, Діана Пасєрб

Міський будинок культури

ul. 1 Sierpnia 9

37-450 Stalowa Wola

tel.: 15 842 09 50

Контактні особи: Марек Грухота, Малгожата Шуфнаровська-Плєвік

Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą

„Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa  IX Jakość   edukacji  i  kompetencji    w  regionie,  Działanie  9.1  Rozwój  edukacji przedszkolnej

FINANSE

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.09.01.00-18-0035/17-00 zawartą w dniu
12 grudnia 2017 r. wynosi 595 898,20 zł, w tym:

 • 506 513,47 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 29 794,91 zł – dofinansowanie z Budżetu Państwa,
 • 59 589,82 zł – wkład własny Gminy Stalowa Wola wniesiony w formie finansowej.

OKRES REALIZACJI

01.09.2017 r. – 31.08.2018 r.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018 dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie o 43 liczby miejsc przedszkolnych, podlegających pod Gminę Stalowa Wola, w stosunku do 2016 r., podniesienie kompetencji zawodowych min 18 n-li Przedszkoli nr 3 i 18 w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i zwiększenie szans edukacyjnych min 216 dzieci uczęszczających do tych przedszkoli poprzez bezpłatne zajęcia dodatkowe.

GŁÓWNE REZULTATY

 • Liczba n-li, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 18os.
 • Odsetek dzieci, u których nastąpiła poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, poznawczej
  i społeczno-emocjonalnej – 80%.

GRUPY DOCELOWE

 • Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 18, podległe Gminie St. Wola,
 • minimum 20 nauczycieli z Przedszkoli nr 3 i 18, korzystających ze szkoleń,
 • minimum 216 dzieci 3-6 letnich z Przedszkoli nr 3 i 18, korzystających z zajęć dodatkowych.

GŁÓWNE ZADANIA

 • 1 – Utworzenie i funkcjonowanie 2 nowych grup przedszkolnych dla 43 dzieci (1 grupa dla 25 os. w Przedszkolu nr 3 i 1 grupa dla 18 os. w Przedszkolu nr 18).
 • 2 – Realizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków:
 • Logopedycznych (10 uczestników, 8 grup x 5 godz.),
 • Mały Konstruktor z wykorzystaniem klocków edukacyjnych (216 uczestników, 11 grup x 10 godz.),
 • Mały Odkrywca z wykorzystaniem doświadczeń z przyrody (216 uczestników, 11 grup x 10 godz.),
 • 3 – Szkolenia dla 20 nauczycieli z Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 – 2 grupy x 4 szkolenia pt.:
 • Realizacja w przedszkolu zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z wykorzystaniem klocków edukacyjnych (6 godz.),
 • Realizacja zajęć w przedszkolu z wykorzystaniem doświadczeń (12 godz.),
 • TIK w nauczaniu (12 godz.),
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (12 godz.)

ZAPEWNIAMY:

 • Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka.

INFORMACJE O PROJEKCIE

URZĄD MIASTA STALOWA WOLA

 1. Wolności 9, pok. nr 34

37 – 450 Stalowa Wola

tel. 15 643 35 82

asiwek@stalowawola.pl

aciba@stalowawola.pl

mturek@stalowawola.pl

Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Anna Ciba, Monika Turek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


PROJEKT

„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Konkurs dotacji pt.: „Modelowa rewitalizacja miast” zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju.

BUDŻET

Wartość projektu wynosi 4 063 600 zł, przy czym wartość dofinansowania stanowi 90% wydatków tj. 3 657 240 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany będzie od sierpnia 2016 r. do października 2018 r.

WNIOSKODAWCA

Gmina Stalowa Wola

GŁÓWNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Dom Kultury

Muzeum Regionalne

CEL PROJEKTU

Podniesienie wiedzy mieszkańców i różnych grup interesariuszy, w tym innych JST na temat rewitalizacji oraz skutecznych metod partycypacji społecznej w planowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych i realizację projektu pilotażowego.

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU

 • Stworzenie w Urzędzie Miasta CENTRUM REWITALIZACJI STALOWEJ WOLI, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat rewitalizacji, wyrazić swoją opinię, skonsultować projekty, pomysły na inicjatywy oddolne itp.
 • Szeroko zakrojona promocja działań rewitalizacyjnych, w tym m.in. stworzenie strony internetowej – WIRTUALNE CENTRUM REWITALIZACJI STALOWEJ WOLI, stanowiącej bazę informacji o rewitalizacji, realizowanych działaniach w tym zakresie, modelowych rozwiązaniach, problemach, obszarach rewitalizacji, prezentującej mapy, wskaźniki społeczno-gospodarcze dot. rewitalizowanych obszarów, umożliwiającej prowadzenie konsultacji społecznych i komunikację na linii interesariusze-władze miasta.
 • Zorganizowanie 2 wizyt studyjnych celem poznania dobrych praktyk dot. rewitalizacji.
 • Zorganizowanie warsztatów na temat rewitalizacji z uwzględnieniem partycypacji społecznej dla pracowników instytucji publicznych i mieszkańców.
 • Przeprowadzenie diagnozy miasta celem wyznaczenia obszarów objętych rewitalizacją. Na podstawie wstępnych badań określono 2 obszary: Zatorze i Rozwadów, na terenie których obserwuje się największe nasilenie różnego rodzaju problemów społecznych.
 • Stworzenie mapy zasobów i potrzeb dla Zatorza i Rozwadowa. Mapa zostanie opracowana przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, poprzez:
 • Spacery diagnostyczne.
 • Spotkania z mieszkańcami i środowiskami opiniotwórczymi (Infopunkt CAFE Rewitalizacja).
 • Wywiady z mieszkańcami-moderowana dyskusja/focusy.
 • Badania ankietowe.
 • animacyjne dla dzieci i dorosłych.
 • Interaktywne happeningi, konkursy, gry miejskie itp. w ramach 2 imprez plenerowych (po jednej na obszarze Zatorza i Rozwadowa), celem rozwoju dialogu między interesariuszami i ich integracji wokół rewitalizacji.
 • Zorganizowanie spotkań focusowych celem wypracowania założeń programu rewitalizacji, z udziałem mieszkańców i różnych grup interesariuszy.
 • Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola i powiązanych z nim dokumentów przy współpracy z mieszkańcami, interesariuszami i ekspertami.
 • Realizacja 3 działań pilotażowych w zakresie rewitalizacji, składających się na MODELOWY PROGRAM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ – ZMIENIAM MIASTO:
 1. INICJATYWA-Program partycypacji społecznej w kreowaniu aktywności lokalnej. W ramach konkursu wyłonimy 2 organizacje pozarządowe, które zrealizują działania programu na Zatorzu/Rozwadowie obejmujące:
 • Warsztaty w zakresie aktywizacji społeczno-gospodarczej stanowiące wsparcie merytoryczne w realizacji inicjatyw oddolnych.
 • Stworzenie wspólnie z mieszkańcami 2 miejsc aktywności lokalnej (po jednym na Zatorzu i w Rozwadowie) integrujących i aktywizujących różne grupy interesariuszy.
 • Mikrogranty dla grup nieformalnych z obszarów rewitalizowanych. Na każdy z obszarów planowanych do rewitalizacji (Zatorze/Rozwadów) przeznaczona zostanie kwota 25 tys. zł na realizację najlepszych pomysłów rozwiązujących problemy lokalne.
 1. SPOTKANIA Z HISTORIĄ-Program kształtowania postaw obywatelskich poprzez historię dla mieszkańców Zatorza i Rozwadowa. Obejmuje przeszkolenie 20 os. (MDK, Muzeum) do pracy na rzecz lokalnych wspólnot, realizację spotkań i interaktywnych warsztatów w ramach których wspólnie z mieszkańcami zostaną wypracowane: scenariusz programu, mapy miejsc pamięci, publikacje z badań. Mieszkańcy sami będą zbierać zdjęcia, relacje, dokumenty archiwalne, przedmioty zabytkowe itp. W efekcie powstaną 2 strony internetowe dla Zatorza i Rozwadowa, prezentujące wyniki zrealizowanych działań wraz z interaktywną mapą miejsc pamięci. Zostaną także zrealizowane 2 imprezy plenerowe podsumowujące efekty prac mieszkańców.
 2. IMPULS DO ZMIAN–Program partycypacji społecznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej dla mieszkańców Zatorza i Rozwadowa. Obejmuje:
 • Badania specjalistyczne obszaru umożliwiające właściwe zaplanowanie przestrzeni.
 • Cykl otwartych, interaktywnych warsztatów projektowo-społecznych z udziałem mieszkańców, projektantów, studentów polskich uczelni projektowych. Efektem ich pracy będzie mapa wyzwań, katalog pomysłów na rozwiązanie problemów jakości życia w przestrzeni miejskiej i zbiór projektów/wytycznych/koncepcji, w oparciu o które gmina zorganizuje konkursy na koncepcje architektoniczne, zleci opracowanie dok. technicznej, a także opracowanie wirtualnej wersji projektów zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej/koncepcji dot. planowanej do rewitalizacji przestrzeni w oparciu o założenia wypracowane na warsztatach.
 • 2 imprezy plenerowe promujące ideę przyjaznej, partycypacyjnie wykreowanej przestrzeni miasta.
 • Zorganizowanie konferencji na temat prowadzonych działań rewitalizacyjnych dla mieszkańców i różnych grup interesariuszy.
 • Wypracowanie wspólnie z ekspertami modelowych rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji, na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu.
 • Upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji, które zostały wypracowane w projekcie (w tym m.in. wydanie przewodnika po rewitalizacji z wykorzystaniem partycypacji społecznej, konferencja podsumowująca działania projektu).

Chcielibyśmy, aby zaplanowane w projekcie działania umożliwiły mieszkańcom realny wpływ na kształtowanie lokalnego środowiska i realizowane na jego terenie inicjatywy. Zakładamy, iż wzmocnienie postaw obywatelskich, integracji i zaangażowania mieszkańców w kreowanie środowiska lokalnego, stanie się motorem trwałych zmian społecznych związanych z budowaniem współodpowiedzialności mieszkańców za miejsce w którym żyją. Zmniejszenie zaobserwowanych problemów i wzmocnienie występujących potencjałów przy aktywnym udziale mieszkańców może się znacząco przyczynić do ukształtowania obszarów, które mogą stać się wizytówką miasta z komplementarną ofertą nie tylko dla mieszkańców tych terenów, ale dla całego Miasta.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i różnego rodzaju grupy społeczne do aktywnego włączenia się w realizację zaplanowanych w projekcie działań. TO WŁAŚNIE DZIĘKI PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIU BĘDZIEMY MOGLI ZMIENIĆ NA LEPSZE NASZE MIASTO.

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

Urząd Miasta Stalowej Woli

Ul. Wolności 9, pok. nr 34

37-450 Stalowa Wola

Osoby do kontaktu – Arleta Siwek, Anna Ciba

tel.: 15 643 35 82

e-mail: asiwek@stalowawola.pl, aciba@stalowawola.pl

Projekty dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście”
 2. „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R o km od 0+016,5 do 0+553,0 – ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli”
 3. „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R – ul. Spacerowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) – ul. Energetyków w Stalowej Woli”
 4. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli”
 5. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu AL. Jana Pawła II w Stalowej Woli”
 6. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli”
 7. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100 997R) w Stalowej Woli”
 8. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli”
 9. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kilińskiego w Stalowej Woli”

Kalendarz wydarzeń

listopad 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
 • Muzeum otwarte dla g…
4
5
6
7
8
9
10
 • Muzeum otwarte dla g…
11
12
13
14
15
16
17
 • Muzeum otwarte dla g…
18
19
20
 • Rozwadowski Targ Sta…
21
22
23
24
 • Muzeum otwarte dla g…
25
26
27
28
29
30