Projekty dofinansowane

Gmina Stalowa Wola

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą

„Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa  IX Jakość   edukacji  i  kompetencji    w  regionie,  Działanie  9.1  Rozwój  edukacji przedszkolnej

FINANSE

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.09.01.00-18-0035/17-00 zawartą w dniu
12 grudnia 2017 r. wynosi 595 898,20 zł, w tym:

 • 506 513,47 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 29 794,91 zł – dofinansowanie z Budżetu Państwa,
 • 59 589,82 zł – wkład własny Gminy Stalowa Wola wniesiony w formie finansowej.

OKRES REALIZACJI

01.09.2017 r. – 31.08.2018 r.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018 dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie o 43 liczby miejsc przedszkolnych, podlegających pod Gminę Stalowa Wola, w stosunku do 2016 r., podniesienie kompetencji zawodowych min 18 n-li Przedszkoli nr 3 i 18 w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i zwiększenie szans edukacyjnych min 216 dzieci uczęszczających do tych przedszkoli poprzez bezpłatne zajęcia dodatkowe.

GŁÓWNE REZULTATY

 • Liczba n-li, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 18os.
 • Odsetek dzieci, u których nastąpiła poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, poznawczej
  i społeczno-emocjonalnej – 80%.

GRUPY DOCELOWE

 • Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 18, podległe Gminie St. Wola,
 • minimum 20 nauczycieli z Przedszkoli nr 3 i 18, korzystających ze szkoleń,
 • minimum 216 dzieci 3-6 letnich z Przedszkoli nr 3 i 18, korzystających z zajęć dodatkowych.

GŁÓWNE ZADANIA

 • 1 – Utworzenie i funkcjonowanie 2 nowych grup przedszkolnych dla 43 dzieci (1 grupa dla 25 os. w Przedszkolu nr 3 i 1 grupa dla 18 os. w Przedszkolu nr 18).
 • 2 – Realizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków:
 • Logopedycznych (10 uczestników, 8 grup x 5 godz.),
 • Mały Konstruktor z wykorzystaniem klocków edukacyjnych (216 uczestników, 11 grup x 10 godz.),
 • Mały Odkrywca z wykorzystaniem doświadczeń z przyrody (216 uczestników, 11 grup x 10 godz.),
 • 3 – Szkolenia dla 20 nauczycieli z Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 – 2 grupy x 4 szkolenia pt.:
 • Realizacja w przedszkolu zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z wykorzystaniem klocków edukacyjnych (6 godz.),
 • Realizacja zajęć w przedszkolu z wykorzystaniem doświadczeń (12 godz.),
 • TIK w nauczaniu (12 godz.),
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (12 godz.)

ZAPEWNIAMY:

 • Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka.

INFORMACJE O PROJEKCIE

URZĄD MIASTA STALOWA WOLA

 1. Wolności 9, pok. nr 34

37 – 450 Stalowa Wola

tel. 15 643 35 82

asiwek@stalowawola.pl

aciba@stalowawola.pl

mturek@stalowawola.pl

Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Anna Ciba, Monika Turek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


PROJEKT

„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Konkurs dotacji pt.: „Modelowa rewitalizacja miast” zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju.

BUDŻET

Wartość projektu wynosi 4 063 600 zł, przy czym wartość dofinansowania stanowi 90% wydatków tj. 3 657 240 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany będzie od sierpnia 2016 r. do października 2018 r.

WNIOSKODAWCA

Gmina Stalowa Wola

GŁÓWNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Dom Kultury

Muzeum Regionalne

CEL PROJEKTU

Podniesienie wiedzy mieszkańców i różnych grup interesariuszy, w tym innych JST na temat rewitalizacji oraz skutecznych metod partycypacji społecznej w planowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych i realizację projektu pilotażowego.

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU

 • Stworzenie w Urzędzie Miasta CENTRUM REWITALIZACJI STALOWEJ WOLI, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat rewitalizacji, wyrazić swoją opinię, skonsultować projekty, pomysły na inicjatywy oddolne itp.
 • Szeroko zakrojona promocja działań rewitalizacyjnych, w tym m.in. stworzenie strony internetowej – WIRTUALNE CENTRUM REWITALIZACJI STALOWEJ WOLI, stanowiącej bazę informacji o rewitalizacji, realizowanych działaniach w tym zakresie, modelowych rozwiązaniach, problemach, obszarach rewitalizacji, prezentującej mapy, wskaźniki społeczno-gospodarcze dot. rewitalizowanych obszarów, umożliwiającej prowadzenie konsultacji społecznych i komunikację na linii interesariusze-władze miasta.
 • Zorganizowanie 2 wizyt studyjnych celem poznania dobrych praktyk dot. rewitalizacji.
 • Zorganizowanie warsztatów na temat rewitalizacji z uwzględnieniem partycypacji społecznej dla pracowników instytucji publicznych i mieszkańców.
 • Przeprowadzenie diagnozy miasta celem wyznaczenia obszarów objętych rewitalizacją. Na podstawie wstępnych badań określono 2 obszary: Zatorze i Rozwadów, na terenie których obserwuje się największe nasilenie różnego rodzaju problemów społecznych.
 • Stworzenie mapy zasobów i potrzeb dla Zatorza i Rozwadowa. Mapa zostanie opracowana przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, poprzez:
 • Spacery diagnostyczne.
 • Spotkania z mieszkańcami i środowiskami opiniotwórczymi (Infopunkt CAFE Rewitalizacja).
 • Wywiady z mieszkańcami-moderowana dyskusja/focusy.
 • Badania ankietowe.
 • animacyjne dla dzieci i dorosłych.
 • Interaktywne happeningi, konkursy, gry miejskie itp. w ramach 2 imprez plenerowych (po jednej na obszarze Zatorza i Rozwadowa), celem rozwoju dialogu między interesariuszami i ich integracji wokół rewitalizacji.
 • Zorganizowanie spotkań focusowych celem wypracowania założeń programu rewitalizacji, z udziałem mieszkańców i różnych grup interesariuszy.
 • Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola i powiązanych z nim dokumentów przy współpracy z mieszkańcami, interesariuszami i ekspertami.
 • Realizacja 3 działań pilotażowych w zakresie rewitalizacji, składających się na MODELOWY PROGRAM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ – ZMIENIAM MIASTO:
 1. INICJATYWA-Program partycypacji społecznej w kreowaniu aktywności lokalnej. W ramach konkursu wyłonimy 2 organizacje pozarządowe, które zrealizują działania programu na Zatorzu/Rozwadowie obejmujące:
 • Warsztaty w zakresie aktywizacji społeczno-gospodarczej stanowiące wsparcie merytoryczne w realizacji inicjatyw oddolnych.
 • Stworzenie wspólnie z mieszkańcami 2 miejsc aktywności lokalnej (po jednym na Zatorzu i w Rozwadowie) integrujących i aktywizujących różne grupy interesariuszy.
 • Mikrogranty dla grup nieformalnych z obszarów rewitalizowanych. Na każdy z obszarów planowanych do rewitalizacji (Zatorze/Rozwadów) przeznaczona zostanie kwota 25 tys. zł na realizację najlepszych pomysłów rozwiązujących problemy lokalne.
 1. SPOTKANIA Z HISTORIĄ-Program kształtowania postaw obywatelskich poprzez historię dla mieszkańców Zatorza i Rozwadowa. Obejmuje przeszkolenie 20 os. (MDK, Muzeum) do pracy na rzecz lokalnych wspólnot, realizację spotkań i interaktywnych warsztatów w ramach których wspólnie z mieszkańcami zostaną wypracowane: scenariusz programu, mapy miejsc pamięci, publikacje z badań. Mieszkańcy sami będą zbierać zdjęcia, relacje, dokumenty archiwalne, przedmioty zabytkowe itp. W efekcie powstaną 2 strony internetowe dla Zatorza i Rozwadowa, prezentujące wyniki zrealizowanych działań wraz z interaktywną mapą miejsc pamięci. Zostaną także zrealizowane 2 imprezy plenerowe podsumowujące efekty prac mieszkańców.
 2. IMPULS DO ZMIAN–Program partycypacji społecznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej dla mieszkańców Zatorza i Rozwadowa. Obejmuje:
 • Badania specjalistyczne obszaru umożliwiające właściwe zaplanowanie przestrzeni.
 • Cykl otwartych, interaktywnych warsztatów projektowo-społecznych z udziałem mieszkańców, projektantów, studentów polskich uczelni projektowych. Efektem ich pracy będzie mapa wyzwań, katalog pomysłów na rozwiązanie problemów jakości życia w przestrzeni miejskiej i zbiór projektów/wytycznych/koncepcji, w oparciu o które gmina zorganizuje konkursy na koncepcje architektoniczne, zleci opracowanie dok. technicznej, a także opracowanie wirtualnej wersji projektów zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej/koncepcji dot. planowanej do rewitalizacji przestrzeni w oparciu o założenia wypracowane na warsztatach.
 • 2 imprezy plenerowe promujące ideę przyjaznej, partycypacyjnie wykreowanej przestrzeni miasta.
 • Zorganizowanie konferencji na temat prowadzonych działań rewitalizacyjnych dla mieszkańców i różnych grup interesariuszy.
 • Wypracowanie wspólnie z ekspertami modelowych rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji, na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu.
 • Upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji, które zostały wypracowane w projekcie (w tym m.in. wydanie przewodnika po rewitalizacji z wykorzystaniem partycypacji społecznej, konferencja podsumowująca działania projektu).

Chcielibyśmy, aby zaplanowane w projekcie działania umożliwiły mieszkańcom realny wpływ na kształtowanie lokalnego środowiska i realizowane na jego terenie inicjatywy. Zakładamy, iż wzmocnienie postaw obywatelskich, integracji i zaangażowania mieszkańców w kreowanie środowiska lokalnego, stanie się motorem trwałych zmian społecznych związanych z budowaniem współodpowiedzialności mieszkańców za miejsce w którym żyją. Zmniejszenie zaobserwowanych problemów i wzmocnienie występujących potencjałów przy aktywnym udziale mieszkańców może się znacząco przyczynić do ukształtowania obszarów, które mogą stać się wizytówką miasta z komplementarną ofertą nie tylko dla mieszkańców tych terenów, ale dla całego Miasta.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i różnego rodzaju grupy społeczne do aktywnego włączenia się w realizację zaplanowanych w projekcie działań. TO WŁAŚNIE DZIĘKI PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIU BĘDZIEMY MOGLI ZMIENIĆ NA LEPSZE NASZE MIASTO.

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

Urząd Miasta Stalowej Woli

Ul. Wolności 9, pok. nr 34

37-450 Stalowa Wola

Osoby do kontaktu – Arleta Siwek, Anna Ciba

tel.: 15 643 35 82

e-mail: asiwek@stalowawola.pl, aciba@stalowawola.pl

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Miejski Dzień Dzieck…
2
 • Teatralny Dzień Dzie…
 • V Podkarpackie Pokaz…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Dzień Dziecka w Sece…
 • Piknik z okazji Dnia…
3
 • Ogólnopolski Turniej…
4
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Spotkanie autorskie …
5
 • Spotkanie autorskie …
 • Zawody Lekkoatletycz…
6
 • Czwartki lekkoatlety…
7
 • Rodzinny Piknik Kocy…
 • Maraton czytania
 • Wernisaż 40-tej Jubi…
 • Premiera spektaklu &…
8
 • Turniej Singlowy z c…
 • Międzypokoleniowy tu…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
 • Turniej Piłki Nożnej…
9
 • Turniej Singlowy z c…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • II Podkarpacki Rajd …
 • XIX Kapucyński Pikni…
 • Finał 2 Podkarpackie…
10
11
12
13
14
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Warsztaty animacji p…
15
 • Trzeci Stalowowolski…
 • Stalowowolska Gra Mi…
 • II Otwarte Mistrzost…
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Uroczystości organiz…
16
 • Targ Staroci
 • III Rodzinny Turniej…
 • Senior Cup
 • "Naukowa niedzi…
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Uroczystości organiz…
17
18
19
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
20
21
22
 • Turniej singlowy z c…
 • Festiwal YOUTHEST 20…
23
 • Turniej singlowy z c…
 • Prezentacja wydawnic…
24
25
26
27
 • Spotkanie autorskie …
28
 • Koncert w klimacie i…
29
30