Instytucje otoczenia biznesu i przyszłe kadry

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK WISŁOSAN działa od 1994 roku.
Do tej pory wydano 378 zezwoleń oraz 57 decyzji o wsparciu według nowych zasad, natomiast inwestorzy zainwestowali ponad 14,47 mld złotych tworząc około 33 170 miejsc pracy.

W dniu 10 maja 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa ta wprowadza nowe możliwości wspierania przedsiębiorców działających
na terenie specjalnych stref ekonomicznych, które obejmują obszar całego kraju tworząc Polską Strefę Inwestycji (PSI).

Zarządzającym Strefą została ustanowiona Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, którą reprezentuje Oddział w Tarnobrzegu.

Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
EUROPARK WIAŁOSAN

 • Realizujemy prostą i szybką procedurę wydawania decyzji o wsparciu uprawniającej do ulgi podatkowej w wysokości od 50 do 70% zainwestowanych środków w zależności od wielkości firmy. Jest to największa intensywność pomocy na terenie kraju.
 • Inwestor może uzyskać decyzje o wsparciu w każdym miejscu w ramach obszaru.
 • Budujemy obiekty przemysłowe na terenie obszaru i modernizujemy infrastrukturę.
 • Udzielamy pożyczek/ leasingu dla przedsiębiorców z różnorodnych branż, szczególnie dla firm produkcyjnych i innowacyjnych

Decyzja o wsparciu w kilku prostych krokach:

 • Najprostszy sposób aplikowania o uzyskanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji to pobranie
  z naszej strony internetowej formularza wniosku zgodnego ze wzorem załączonym
  do rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom
  na realizację nowych inwestycji.
 • Wypełnienie wniosku i przekazanie do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu.
 • Ocena wniosku pod kątem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych, planowanej działalności.
 • ARP S.A. w terminie miesiąca(*) czasu (liczony od dnia złożenia wniosku) wyda decyzje
  o wsparciu.

(*) w szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

 MIASTO STALOWA WOLA ORAZ POWIAT STALOWOWOLSKI

Intensywność pomocy publicznej w regionie wynosi:

– 50% dla dużych przedsiębiorców,

– 60%  dla średnich przedsiębiorców,

– 70% dla małych oraz mikro przedsiębiorców.

W celu uzyskania decyzji o wsparciu, przedsiębiorca winien spełnić łącznie minimalne kryteria ilościowe związane z danym projektem oraz 4 wybrane przez przedsiębiorcę kryteria jakościowe w przypadku inwestycji w województwie podkarpackim.

Kryteria ilościowe: wydatki inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia i wielkości przedsiębiorstwa (obniżone dla firm MŚP, SSC i B+R), zróżnicowane dla poszczególnych powiatów/ gmin.

W powiecie stalowowolskim minimalna wielkość inwestycji wynosi:

w mln zł
WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Prace badawczo-rozwojowe

Duży Średni Mały Mikro
POWIAT STALOWOWOLSKI
miasto Stalowa Wola 10 2 0,5 0,2 0,5
gmina Bojanów
gmina Pysznica
gmina Zaleszany
gmina Radomyśl nad Sanem
gmina Zaklików 80 16 4 1,6 4

Przykładowe kryteria jakościowe (wymagane 4):

 • Firmy z sektora MŚP
 • Lokalizacja przedsiębiorstwa na terenie powiatu stalowowolskiego
 • Przynależność przedsiębiorcy do krajowego klastra kluczowego
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i współpraca ze szkołami branżowymi
 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
 • Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
 • Dbałość o środowisko naturalne i czystą produkcję
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem (dodatkowe świadczenia)

Wyniki dla Stalowej Woli –  styczeń 2021 r.

Lista firm działających na terenie Stalowej Woli na podstawie decyzji o wsparciu

 1. GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut
 2. Greystone Poland sp z o.o.
 3. Wobi-Stal sp. z o.o.
 4. DSI Underground Merol sp. z o.o.
 5. BAGPAK sp. z o.o.
 6. Wojciech Pawłowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CERKAMED”
 7. JB STAL SERIWS sp. z o.o.
 8. Wobi-Stal sp. z o.o.
 9. KOBI s.c.

Inwestorzy Ci zadeklarowali poniesienie 195 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie 70 nowych miejsc pracy przy utrzymaniu dotychczasowych ponad 914 pracowników.

Lista firm działających na terenie Stalowej Woli na podstawie zezwoleń:

 1. ANDOOR Sp. z o.o.
 2. ATI ZKM Forging Sp. z o.o.
 3. BAGPAK POLSKA Sp. z o.o.
 4. CELL-FAST Sp. z o.o.
 5. Eurometal S.A.
 6. IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o.
 7. Iwamet Sp. z o.o.
 8. JB STAL SERWIS Sp. z o.o.
 9. Liugong Dressta Machinery sp. z o.o.
 10. Marani Strefa sp. z o.o.
 11. MCS-Metal Cleaning Service Sp. z o.o.
 12. Patentus Strefa S.A.
 13. PPHU DOMOSTAL s.c. Janusz Domka, Adam Moskal
 14. Q-BEV Sp. z o.o. (COLMAR Sp. z o.o.)
 15. Rakoczy Stal Sp. z o.o.
 16. SERON Kołodziejczyk Sp. j.
 17. Superior Industries Production Poland Sp. z o. o. (dawniej Uniwheels Production Poland Sp. z o.o.)
 18. Thoni Alutec Sp. z o.o.
 19. WOBI-STAL Sp. z o.o.
 20. Wojciech Pawłowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CERKAMED”
 21. Wtór-Steel Sp. z o.o.

Inwestorzy Ci zadeklarowali poniesienie 1,28 mld zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie 1234 nowych miejsc pracy.

Łącznie na terenie miasta Stalowa Wola Inwestorzy ponieśli – 1,71 mld zł nakładów i utworzyli 5909 miejsc pracy. ( zezwolenia i decyzje o wsparciu).

Kontakt

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  Oddział w Tarnobrzeg
ul. Zakładowa 30,
39-400 Tarnobrzeg,
tel. +48 15 822 99 99,
e-mail: biuro@arp.pl
www.tsse.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli. Działa na terenie Stalowej Woli i Niska ponad 20 lat. Jej działalność skupia się na wspieraniu i tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Izba przyczynia się również do integracji środowiska biznesowego i budowania lokalnej polityki gospodarczej. W ramach RIG działają: Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Punkt Konsultacyjno-Doradczy, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które pomagają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich, jak również dostarczanie specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz pomoc w podjęciu działalności.

Kontakt
ul. 1 Sierpnia 26b
37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 15 844 03 57
fax: +48 15 844 03 57
sekretariat@rig-stw.pl
www.rig-stw.pl

Stalowowolska Strefa Gospodarcza ( SSG ). Pełnieni rolę instytucji otoczenia biznesu, wspierającej młodych przedsiębiorców oraz firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Misją Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej jest zwiększenie konkurencyjności miasta i regionu poprzez kształtowanie klimatu dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości. SSG tworzy warunki do efektywnego wspierania przedsiębiorstw, zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymuluje współpracę gospodarki i przemysłu ze środowiskiem naukowo – badawczym.

Kontakt
Stalowowolska Strefa Gospodarcza
ul. Kwiatkowskiego 9 37-450 Stalowa Wola
tel: +48 15 814-91-90
E-mail: biuro@ststrefa.pl
www. http://ststrefa.pl/

Laboratorium Międzyuczelniane o charakterze naukowo – badawczym, podnosi jakość kształcenia w zakresie aspektów praktycznych oraz rozszerza ofertę naukowo – badawczą uczelni. Laboratorium wspiera relacje między nauką a przedsiębiorcami poprzez rozwijanie technologii, wspieranie badań oraz wprowadzanie ich wyników do przedsiębiorstw. Na Laboratorium Międzyuczelniane składają się dwa laboratoria naukowo-badawcze, zlokalizowane w pomieszczeniach Inkubatora Technologicznego, położonego w bliskim sąsiedztwie uczelni: Laboratorium Zaawansowanych Technik Laserowych i Laboratorium Wysoko Zaawansowanych Materiałów i Struktur Kompozytowych. Operatorem LM jest Wydział Mechaniczno – Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Kontakt
ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
tel.15 814 91 90
fax:15 814 91 19
e-mail: mirek@prz.edu.pl
www. http://laboratorium.stalowawola.pl/

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. Zrzesza zakłady rzemieślnicze, pomaga prowadzić firmę, szkoli swoich członków i następców w zawodach rzemieślniczych, informuje o wszelkiego rodzaju imprezach handlowych w kraju i za granicą.
ul. Okulickiego 83
37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 15 842 17 65
fax: +48 15 843 99 62
www.stalowawola.polska.pro
cechstalowawola@poczta.onet.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Dmowskiego 8;
tel. 015 643-37-80
fax 015 643-37-87
www.pupstalowawola.pl

________________________________

Przyszłe kadry

Pomostem łączącym naukę i biznes są miejscowe uczelnie wyższe: Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Efektem współpracy są umowy jakie przedsiębiorcy podpisują z uczelniami w obszarze organizacji praktyk i staży oraz sponsorowania studentom stypendiów. Także w obszarze szkolnictwa zawodowego Stalowa wola posiada spory potencjał, miejscowe Centrum Edukacji Zawodowej i  sieć szkół  zawodowych kształci na potrzeby przedsiębiorców przyszłych fachowców. Pośrednictwem pracy i pomocą w zakresie poszukiwania kadr zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy.

Kontakt
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 3A
37-450 Stalowa Wola,
tel. 15 642 25 33, 15 642 25 62, 15 642 25 63
e-mail: wzpinos@kul.pl
Strona Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 89 12
Strona Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat@wse.stalowawola.pl
Strona Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2021

pon. wt. śr. czw pt. sob. niedz.
1
2
 • Muzeum otwarte dla g…
3
4
5
6
7
8
9
 • Muzeum otwarte dla g…
10
11
12
13
14
15
16
 • Muzeum otwarte dla g…
17
18
19
 • Rozwadowski Targ Sta…
20
21
22
23
 • Muzeum otwarte dla g…
24
25
26
27
28
29
30
 • Muzeum otwarte dla g…